Park4Pets
Влез · Регистрирай се  
Последни събития
21.12 Купете красивият благотворителен календар на dailapa.dog.bg

13.12 Благотворителен календар в помощ на децата с онкологични заболявания

01.10 Две събития по повод четвърти октомври - световен ден за защита на животните

13.07 Съвместна пресконференция на тема: Защо Комисията по правни въпроси в НС отново не прие законопроектите за инкриминиране на особената жестокост към животните в България?

28.06 До края на седмицата „Четири лапи” ще кастрират бездомни животни в Златоград

Последна обява
Тип: Подарявам
Категория: Куче
Заглавие: Плюшената Бони търси стопани
Пол: Момиче

Приятели

Velvet Heart kennel - Chinese Shar-Pei

dog.bg форум

БЕЗДОМ.инфо

Първи Български Зоопортал

Български Нюфаундленд Клуб "ТОП НЮФ"

Сдружение "Приятели на котката"

  Ресурси > Закони, наредби и правна помощ > Град Пловдив > Решение № 343 - Наредба за допълнение и изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив

Р Е Ш Е Н И Е № 343
ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ  02. 08. 2007  г.
 
О Т Н О С Н О :    Приема Наредба за допълнение и изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив”

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Славов – Зам.-кмет на Община Пловдив

    На основание чл. 21, ал.1, т.7, т. 23  и т. 24 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.116, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

І. Приема Наредба за допълнение и изменение на “Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив”, приета с Решение № 156 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 17 от 18.05.2000 г., както следва :  
1. Изменя  чл.22, ал.2, който  става :
“Собственици на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване”
2. Изменя чл.22, ал.2, т.1, който става :
“Собственикът на всяко новопридобито куче, в срок до 7 (седем) работни дни след издаване на ветеринарно-медицинския паспорт на кучето, представя паспорта в съответната районна администрация по местоживеене, за вписване в Регистър; заплащане на “Такса за притежаване на куче” (само в случаите, когато собствениците на кучетата не попадат в категориите, които са освободени от заплащането на таксата), съгласно Решение № 81, взето с Протокол № 5 от 22.03.2007 г.; заплащане и издаване на идентификационен медальон и издаване на Удостоверение по образец. Само стойността на медальона  заплащат собственици на кучета, които попадат в категориите, които са освободени от таксата за притежаване на куче, съгласно Решение № 81/2007 г. или са одомашнили куче от ЗВК – Пловдив, съгласно разпоредбите на чл.23, ал.5, т.2 от Наредба № 1. При изгубване на издаден вече медальон, собственикът закупува нов и обстоятелството се отразява в Забележка в издаденото му от районната администрация удостоверение.
    3. Изменя чл.22, ал.2, т.2 , който става :
“От заплащане на “Такса за притежаване на куче” се освобождават  собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета. – /чл.175, ал.2 от ЗВМД/ - удостоверено от собственика с представяне копие на ловен билет.
7. кучета одомашнени от ЗВК – Пловдив – за случаите по чл.23, ал.5, т.2 от настоящата наредба.”
4. Изменя чл.22, ал.2, т.3, който става :
“При неспазване на условията по т.1 за регистрацията на домашно куче, собственикът му заплаща глоба в размер на 10.00 лв. и сумата, дължима за пропуснатите (нерегистрираните) месеци.”
5. Изменя чл.22, ал.2, т.4, който става :
“Собственици на домашни кучета, които са вече регистрирани през предходни години, в срок до 31-ви март са длъжни да заплатят пълната сума на “Таксата за притежаване на куче” (съгласно Решение № 81/2007 г.). При неспазване на регламентирания срок, на собственика се налага глоба в размер на 10.00 лв. и заплаща стойността на услугата (пререгистрацията)/таксата за всяка пропусната година.”
6. Допълва чл.22, ал.2 и създава нова т.5  :
“За регистриране и отглеждане на повече от едно куче на един жилищен адрес е необходимо собственикът/собствениците на кучетата да представи декларация за съгласие от собствениците на съседните имоти :
а/ За жилищни сгради – да се представи решение на Общото събрание, взето по реда на Правилника за етажната собственост;
б/ За жилищни кооперации, където няма общо събрание – да се представи декларация с подписи от над 50 % от жилищните  адреси. От един жилищен адрес е валиден  подписа само на един от живущите;
в/ За еднофамилни къщи – да се представи декларация, подписана от представители на всички адреси в радиус 50 м. от имота, в който ще се отглеждат кучетата.”
7. Допълва чл.22, ал2 и създава нова т.6 :
 “При неспазване на условията по т.5, на собственика се налага глоба в размер на 50.00 лв.”
8.    Допълва чл.22, ал.2 и създава нова т.7 :
“За куче, което е регистрирано в един административен район, и за което вече е платена такса, а се налага преместването му на друг адрес в същия район или на адрес в друг административен район, собственикът извършва новата административна регистрация, без да заплаща отново таксата, като само му се издава ново удостоверение и в забележка се отразяват обстоятелствата.”
9.    Изменя чл.22, ал.4, който става :
“Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства, и/или данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на “Такса за притежаване на куче”, се наказва с глоба.”
10.    Отменя чл.22, ал.4, т.1.
11. Отменя чл.22, ал.4, т.2.

12. Изменя чл.22, ал.5, който става :
“Собствениците на домашни кучета са длъжни да:
1. се грижат за животните и да не ги изоставят;
2. осигуряват на всяко животно в зависимост от вида, възрастта и породата му:
а) място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му;
б) необходимото пространство и свобода на движение;
в) достатъчно количество храна и вода;
г) свободен достъп до местата за хранене и поене;
д) подходящ микроклимат;
е) редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение при заболяване или нараняване;
ж) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните;
3. предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните.” – /чл.150, ал.1 от ЗВМД/
13. Отменя чл.22, ал.6.
14. Допълва чл.23, ал.1, т.1, който става :
“Всеки стопанин на куче е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и повод, а кучетата от породите : кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф – и с наморник.За неспазване разпоредбите по изречение първо, собственикът се наказва с глоба в размер на 100 лв. и животното може да се отнеме и настани в Зооветеринарен комплекс при Община Пловдив.”
15. Изменя чл.23, ал.1, т.2, който става :
“Забранява се разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци. За неспазване разпоредбите по изречение първо, собственикът се наказва с глоба в размер на 100 лв. и животното може да се отнеме и настани в Зооветеринарен комплекс при Община Пловдив.”
16. Отменя чл.23, ал.3.
17. Допълва чл.23, ал.4, който става :
“Собственикът на кучето е длъжен да събира фекалиите му при разхождането му на публични места. За целта е необходимо собственикът да носи достатъчен брой найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица или щипка. За неспазване разпоредбите по изречение първо, собственикът се наказва с глоба в размер на 50 лв. и животното може да се отнеме  и настани в Зооветеринарен комплекс при Община Пловдив.”
18. Допълва чл.23, ал.5, който става :
“При повторно залавяне на куче, което вече е било освобождавано или одомашнено от Зооветеринарния комплекс, на собственика се налага глоба в размер на 50.00 лв.”
19. Изменя чл.23, ал.5, т.2, който става :
“Гражданин, одомашнил куче от ЗВК – Пловдив, се освобождава от заплащане на “Такса за притежаване на куче” за съответната и следващата календарна година.”
20. Изменя чл.23, ал.6, който става :
“Всеки собственик на куче при разхождането му е длъжен да носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и Удостоверение за регистрация и/или за платена “Такса за притежаване на куче”. Същите при поискване да се представят за проверка на длъжностните лица от районната администрация и общинската охранителна фирма.”
21. Допълва чл.23, ал.7, който става :
“Собствениците на кучета и котки са длъжни да се отнасят към тях с грижата на добри стопани и да им осигуряват условия за тяхното отглеждане, като спазват необходимите хигиенни условия и не нарушават спокойствието на гражданите, живеещи в нееднофамилни жилищни сгради, на съседите в района и др.”
22. Допълва чл.24, ал.2, т.2, който става :
“Забранява се свободното движение на кучета във входовете на жилищните блокове и в дворове с общи части, с цел животните да не създават опасност за хора или други животни.При неспазване на тази разпоредба на собственика се налага глоба в размер на 50.00 лв. и кучето може да се отнеме  и да се настани в ЗВК - Пловдив”.
- /чл.172, т.2 от ЗВМД/
23. Допълва чл.24, ал3, който става :
“Собствениците на кучета, които не са в състояние да полагат необходимите грижи при отглеждането на своите кучета, са длъжни да ги предават в приюта на Община Пловдив безвъзмездно. За целта е необходимо да се обърнат за съдействие към Зооветеринарен комплекс – Община Пловдив, районните отдели “Екология” или отдел “ООС” – Община Пловдив. След подаване на устна заявка, служителите на ЗВК – Пловдив се отзовават на посочения адрес и безвъзмездно прибират домашния любимец.”
24. Допълва чл.25, ал.2, който става :
“Скитащи кучета, настанени в ЗВК – Пловдив, страдащи от остри заразни болести, или чието поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на хората и животните, по констатация на лицензирани ветеринарни специалисти, се задължават да ги предадат за евтаназия (безболезнено умъртвяване).”
25. Допълва чл.25, ал.5, който става :
“Забранява се отглеждането на животни компаньони и декоративни птици в жилищни сгради и във вътрешнодворните пространства с търговска цел – продажба, пансионат и други, от физически и юридически лица, които не са регистрирали в РВМС – Пловдив дейността си.”
26. Изменя  чл.26, ал.3 , който става :
“На разрешените по ал.1 места, физическите лица могат да отглеждат за лични нужди до : една крава; пет овце или кози; пет прасета за угояване; три броя еднокопитни с приплодите; двадесет заека; петдесет птици” – /чл.1, ал.2 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквения към животновъдните обекти./
27. Допълва чл.26, ал.5, който става :
“Собствениците на селскостопански птици и животни осигуряват и поддържат необходимата хигиена в съответните дворове и помещения, както и на уличните платна”.
28. Отменя чл.26, ал.8
29. Отменя чл.26, ал.9
30. Изменя чл.27, ал.1, който става :
“Забранява се транспортирането на животни през града, без ветеринарно-медицинско свидетелство, а за едрите преживни и еднокопитни  животни и здравен ветеринарномедицински паспорт.”

31. Допълва чл.27, ал.1 и създава нова т.1 :
“Движението на селскостопанските животни в районите, в които е разрешено отглеждането им при извеждане и връщане от паша да става само по утвърдени от Кмета на района маршрути. При констатирано нарушение, нарушителя /пастира/ се наказва с глоба.”
32.Допълва чл.27, ал.1 и създава нова т.2 :
“Собственикът или придружаващият преминаващите по улиците селскостопански животни е длъжен да не допуска замърсяването на уличните и тротоарните платна с животински екскременти, като осигурява и поддържа необходимата хигиена.
33. Допълва чл.27, ал.2, който става :
“При складирането на животинска тор в собствен или нает имот, да се спазва отстояние 3 м. от оградата и 10 м. от съседните жилища.”
34. Допълва в таблица за размера на глобите и имуществените санкции по      
Наредба № 1 :
чл.22, ал.5
долна граница: 50 лева; горна граница: 70 лева; при повторно нарушение: от 70 лева   до 100 лева.
35. В таблицата за размера на глобите и имуществените санкции по Наредба № 1, отменя санкцията по чл.22, ал.6
36. В таблицата за размера на глобите и имуществените санкции по Наредба №  1, отменя санкцията по чл.23, ал.1, т.1
37. В таблицата за размера на глобите и имуществените санкции по Наредба №  1, отменя санкцията по чл.23, ал.1, т.2
38. В таблицата за размера на глобите и имуществените санкции по Наредба № 1, отменя санкцията по чл.23, ал.3
39. В таблицата за размера на глобите и имуществените санкции по Наредба №  1, отменя санкцията по чл.23, ал.4
40. В таблицата за размера на глобите и имуществените санкции по Наредба №  1, отменя санкцията по чл.23, ал.5
41. В таблицата за размера на глобите и имуществените санкции по Наредба №  1, отменя санкцията по чл.24, ал.2, т.2
42. В таблицата за размера на глобите и имуществените санкции по Наредба № 1, променя санкцията по чл.26 :
чл.26, ал.1
Долна граница : 50 лв.; горна граница – 70 лв.;  При повторно нарушение :   
70 – 100 лв.
43. Допълва в таблица за размера на глобите и имуществените санкции по      
На редба № 1 :
Чл.26, ал.2
Долна граница : 50 лв.; горна граница – 70 лв.;  При повторно нарушение :   
70 – 100 лв.
44. Допълва в таблица за размера на глобите и имуществените санкции по      
На редба № 1 :
Чл.26, ал.3
Долна граница : 100 лв.; горна граница – 200 лв.;  При повторно нарушение :   200 – 500 лв.
45. В таблицата за размера на глобите и имуществените санкции по Наредба №  1, отменя санкцията по чл.26, ал.8
46. Допълва в таблица за размера на глобите и имуществените санкции по      
На редба № 1 :
Чл.27, ал.1, т.1
Долна граница : 50 лв.; горна граница – 100 лв.;  При повторно нарушение :   
200 – 500 лв.
47. Допълва в таблица за размера на глобите и имуществените санкции по      
На редба № 1 :
Чл.27, ал.1, т.2
Долна граница : 50 лв.; горна граница – 70 лв.;  При повторно нарушение :   
70 – 100 лв.
48. В таблицата за размера на глобите и имуществените санкции по Наредба № 1, отменя санкцията по чл.27, ал.5
    ІІ. Настоящото решение влиза в сила един месец след приемането му.
    ІІІ. Задължава Кмета на Община Пловдив да публикува настоящото изменение в един местен ежедневник.
----------------------------
ЗАБЕЛЕЖКА: Разгласено на 09.08.2007 г.  чрез вестниците "Марица", “Пловдивски труд” и “24 часа Пловдив”, интернет-страницата на Община Пловдив и информационното табло на ОбС – Пловдив.


07.09.2008г.Последни новини
28.10 Исторически поврат в отношението към котките и кучетата в Европа

29.06 Ново зверство: обесиха куче в София

28.06 В Сърбия се очаква от есента Зоополиция

02.06 Официално откриване на Централна ветеринарна клиника в София

17.05 Кинолози внасят отворено писмо до Столична община

Последни ресурси
19.11 Пътеводител на добрия стопанин - брошура

23.10 Какво да направя, ако стана свидетел на жестокост към животно

14.10 Безплодие при кучето

14.10 Контрацептиви за животните

26.08 Още нещо за паразитите, противопаразитните лекарства и нуждата от навременно обезпаразитяване

Новости на сайта
27.09 "Пауза" на www.PARK4Pets.com

12.08 Раздел "Обяви" вече работи официално, съотвено и регистрцията на нови потребители!

14.08 Park4Pets в Гугъл

Park4Pets © 2008