Park4Pets
Влез · Регистрирай се  
Последни събития
21.12 Купете красивият благотворителен календар на dailapa.dog.bg

13.12 Благотворителен календар в помощ на децата с онкологични заболявания

01.10 Две събития по повод четвърти октомври - световен ден за защита на животните

13.07 Съвместна пресконференция на тема: Защо Комисията по правни въпроси в НС отново не прие законопроектите за инкриминиране на особената жестокост към животните в България?

28.06 До края на седмицата „Четири лапи” ще кастрират бездомни животни в Златоград

Последна обява
Тип: Подарявам
Категория: Куче
Заглавие: Плюшената Бони търси стопани
Пол: Момиче

Приятели

Velvet Heart kennel - Chinese Shar-Pei

dog.bg форум

БЕЗДОМ.инфо

Първи Български Зоопортал

Български Нюфаундленд Клуб "ТОП НЮФ"

Сдружение "Приятели на котката"

  Ресурси > Закони, наредби и правна помощ > Град Пловдив > Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив

Н А Р Е Д Б А  № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(Приложение към Решение № 156, взето с Протокол № 17от 18 май 2000 г., публ., Общински вестник, бр. 5 от май 2000 г., доп. с Р. № 102, Пр. № 9 от 19 април г., Р. № 4, Пр. № 1 от 24 януари 2002 г., изм. с Р. № 413, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм. и доп. Р. № 414 и 431, Пр. № 21 от 19 септември 2002 г., доп. с Р. № 389, Пр. № 12 от 10 юли 2003 г., Р. № 392, Пр. № 12 от 10 юли 2003 г., Р. № 258, Пр. № 11 от 24 юни 2004 г., изм. и доп. с Р. № 420, Пр. № 21 от 21 октомври 2004 г., Р. № 32, Пр. № 3 от 23 февруари 2006 г., доп. с Р. № 94, Пр. № 6 от 13 април 2006 г.)

        Р а з д е л  п ъ р в и

        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

        Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 с Р. № 32, Пр. № 3 от
23.02.2006 г.) Тази наредба има за цел осигуряване поддържането и опазването на
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община
Пловдив.
        (2) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Определените длъжностни
лица от Община Пловдив, Районните администрации и други упълномощени по
съответния ред органи са задължени да упражняват контрол по спазване на
изискванията от Наредба № 1 и да налагат глоби и имуществени санкции на
нарушителите.
        (3) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Гражданите са длъжни при
поискване от компетентните длъжностни лица, упражняващи контрол по спазване на
изискванията на настоящата Наредба № 1, да удостоверяват своята самоличност,
съгласно разпоредбите на чл. 6 от Закона за българските документи за
самоличност (обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г.).
        Чл. 2. В наредбата се определят задълженията по чл. 1 на:
        1. Всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на
общината;
        2. Собствениците и обитателите на жилищните сгради;
        3. Управителите на етажните собствености;
        4. Управителите на търговски дружества, едноличните търговци,
предприятията, учрежденията, организациите, а така също и лицата, развиващи
търговска дейност на улиците;
        5. Ръководствата на фирми, предприятия, учреждения, организации и лица,
ползващи територия в промишлените зони.

        Р а з д е л  в т о р и

       
ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

        Чл. 3. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се
построяването на естради и палатки по улиците, площадите, междублоковите
пространства и други обществени места без писмено разрешение на Кмета на Община
Пловдив или упълномощено от него лице.
        Чл. 4. (1) За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на
гражданите се забранява:
        1. Извършването на действия, противни на добрите нрави и обществения
ред;
        2. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Продажбата и рекламата на
вестници, списания и друга литература и артикули с религиозно и порнографско
съдържание, както и такива, насаждащи етническа омраза по улиците, подлезите,
обществения транспорт и други подобни публични места;
        3. Прожектирането на филми с еротично или порнографско съдържание,
картини и продажбата на билети, без в афишите да е посочено, че в салона не се
допускат лица под 16 години;
        4. Продажбата и даването под наем на видеокасети с еротично съдържание
на лица под 16 години;
        5. Озвучаването и онагледяването на хазартни игри извън помещенията на
провеждането им;
        6. Отстоянието на помещенията за хазартни игри на по-малко от
300 метра, измерено по графичен метод по осовата линия на най-прекия пешеходен
път до основно или средно учебно заведение или казарма, освен ако са в хотел,
категоризиран с категория 3 и повече звезди;
        7. Вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните
сгради от 14.00 до 16.00 ч. и от 22.00 до 7.00 ч. за зимния период и от 23.00
до 7.00 ч. през летния период, като в предпразнични и празнични дни крайното
време се удължава с 1 час;
        8. (Изм. с Р. № 414, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) 8.1. (Изм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) На собствениците и управителите на питейни заведения,
кафенета, дискотеки, заведения за обществено хранене, игрални и компютърни
зали, и други заведения да допускат лица до 18 години без придружител (родител
или роднина по права и по съребрена линия до трета степен) за времето след
20.00 часа на денонощието; за питейни и нощни заведения, в които се сервира
алкохол, в рамките на работното им време; за кафе-сладкарници, в които не се
сервира алкохол, за времето след 21.00 часа на денонощието;
        8.2. Административно-наказателната отговорност остава същата.
        8.3. (Нова с Р. № 94, Пр. № 6 от 13.04.2006 г.) Присъствието на лица до
16-годишна възраст на обществени места след 22,00 ч. без родител (настойник или
родственик по права или съребрена линия до трета степен включително). При
нарушаване на забраната по тази точка административно-наказателната отговорност
се носи от родителя (настойника). При установяване на нарушение по тази точка
се уведомяват незабавно РДВР - Пловдив, Дирекция "Социално подпомагане", отдел
"Закрила на детето" - гр. Пловдив.
        9. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Писането, драскането и
лепенето на обяви, плакати, рекламно-информационни елементи и други извън
регламентираните от Община Пловдив за това места, както и по витрините,
фасадите на сградите и търговските площи на общинските и държавни фирми и
учреждения, без разрешение на съответния собственик, управител или изпълнителен
директор, а също и по фасадите и оградите на частни имоти без разрешение на
съответния собственик;
        10. Поставянето на изборни материали, освен на определените от кмета на
общината места;
        11. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни
материали и други, поставени на определените за тази цел места по съответния
ред;
        12. Продажбата на цигари и алкохол на непълнолетни, както и допускането
им в игротеки с електронни и покермашини с хазартен характер и заведения за
хазартни игри;
        13. Играенето на хазартни игри по улиците, площадите, парковете,
зелените площи и други обществени места;
        14. Извършването на покупко-продажба на валута и валутни ценности,
освен в лицензираните за тази цел обекти;
        15. (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Къпането на хора и
животни в река Марица, градските фонтани, откритите водоеми и Гребен канал,
освен в специално предназначените за тази цел места;
        16. Използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип на
територията на общинските водни площи, Гребната база и река Марица без
разрешение от съответните организации, стопанисващи водните площи и при
условията, определени от общината;
        17. Добива на инертни материали (пясък баластра и др.) от поречието на
река Марица в чертите на гр. Пловдив;
        18. (Отм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
        19. Употребата на алкохолни напитки по улиците, площадите, парковете,
зелените площи и други обществени места;
        20. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Инсталирането и
престояването на маси за открито сервиране в обществените пространства -
тротоари и др., в часовете от 22.00 часа до 06.00 часа, когато обектът се
намира в непосредствена близост до 30 м от жилищна сграда - на тротоари и
площадки пред подблокови пространства, независимо от това дали има разрешително
за удължено работно време;
        21. (Нова с Р. № 102, Пр. № 9 от 19.04.2001 г., изм. с Р. № 32, Пр. № 3
от 23.02.2006 г.) На управителите на питейни заведения, кафенета, дискотеки и
други заведения за обществено хранене, в чиято програма са включени еротични
танци, да допускат посещението на непълнолетни лица;
        22. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Устройването на
сватбени, семейни и други частни събирания на тротоари, площади, улици,
междужилищни пространства и други територии общинска собственост, без
предварително писмено разрешение на заместник-кмет "Обществен ред и сигурност"
на Община Пловдив, което е абсолютно условие за провеждане на горепосочените
мероприятия. Въз основа на разрешението, дадено от заместник-кмет "Обществен
ред и сигурност" на Община Пловдив, съответния районен кмет определя условията,
мястото и времето за провеждане на мероприятието. Кметът на Община Пловдив
делегира права на районните кметове за определяне на реда, условията и мястото
при провеждане на гореизброените мероприятия на открито на територията на
Община Пловдив;
        23. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Устройването на
сватбени, семейни и други частни събирания на открито в частни имоти, смущаващи
обществения ред и спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради;
        24. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Вдигането на шум от
озвучителни системи и други електронни устройства на открито в частни имоти,
както и такива публична и частна общинска собственост, смущаващи обществения
ред и спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради след 21.00 часа;
        25. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Свиренето на музикални
инструменти и пеенето за обучение, репетиране, преподаване и музициране се
разрешава само от 09.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа, освен ако няма
изрично друго решение на общото събрание на собствениците на жилищната сграда;
        26. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Просията под каквато и
да е форма на обществени места;
        27. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Поставянето на плакати и
други рекламни материали, показващи или провокиращи насилие, порнография и
употреба на наркотични и упойващи вещества.
        (2) (Предишен текст на т. 21.1; Нова с Р. № 414, Пр. № 21 от
19.09.2002 г.; изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) На собственици и
управители на интернет зали, заведения, дискотеки и други подобни сгради, в
които се провеждат мероприятия, свързани с масово събиране и посещение на
малолетни и непълнолетни лица, се разрешава протичане на същите след
предварително писмено уведомление и разрешение от Кмета на Община Пловдив и
органите на РДВР - Пловдив, срещу представяне на разрешение за ползване на
сградата.
        (3) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Управители и собственици
на питейни заведения, кафе-аперитиви (кафенета), нощни заведения (клубове,
дискотеки), заведения за обществено хранене и организиране на тържества, както
и на други заведения, ползващи лица, които озвучават с технически средства и
водят увеселението - "ди джей" (DJ), и упражняващи музикално-артистична
дейност, при наемането им сключват договори с тях, както и изискват
документ/и/, удостоверяващи тяхната квалификация на водещи, получена по
съответния ред. Квалификация на лицата по горепосоченото е и тази, получена
след положен изпит пред комисия, в която участват компетентни да извършват
оценка в тази област специалисти и представител на Община Пловдив (или
представител на друга община, за удостоверения издадени в други населени
места), като в изпълнение на настоящата разпоредба, Кметът на Община Пловдив
издава заповед.
        Чл. 5. Забранява се употребата на огнестрелни пневматични и механични
оръжия и устройства, и взривни вещества, застрашаващи спокойствието, здравето и
живота на гражданите.
        Чл. 6. Забранява се:
        1. (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., Р. № 32, Пр. № 3 от
23.02.2006 г.) Миенето с питейна вода на улиците, площадите, дворовете на
производствените предприятия и обществените организации, алеите и поливането на
озеленените площи, участъците в дворовете за селскостопанско производство и в
урегулираните поземлени имоти на гражданите. За тази цел се използват собствени
водоизточници;
        2. Миенето на МПС и друга техника на уличните платна, тротоарите и
паркингите. За тази цел се използват обособените за това места - оборудвани
мивки и сервизи;
        3. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Возенето в превозните
средства от обществения транспорт на сандъци с резервни части и други
принадлежности на превозното средство, които пречат на пътниците и създават
опасност от замърсяване, както и на лесно запалими течности и газове;
        4. Качването и возенето в обществени превозни средства на граждани в
нетрезво състояние, със замърсени облекла и багажи, които могат да изцапат
останалите пътуващи и да замърсят превозните средства;
        5. Използването на превозни средства на обществения транспорт за
предизборна агитация;
        6. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Тютюнопушенето от
водачите на обществения градски транспорт по време на работа;
        7. Превоза на кучета и други животни в средствата на обществения
транспорт;
        8. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) В превозните средства на
обществения транспорт тютюнопушенето и употребата на храна и напитки;
        9. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Водачите на обществения
градски транспорт да пускат високо музика и да поставят постери и плакати в и
извън кабината на шофьора.
        Чл. 7. (1) Забранява се провеждането на състезания, митинги,
демонстрации, религиозни и други масови и обществени мероприятия без
предварително уведомяване на общината.
        (2) (Изм. с Р. № 420, Пр. № 21 от 21.10.2004 г.) Свободата на
вероизповедание не може да бъде насочена срещу националната сигурност,
обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на
други лица.
        (3) (Нова с Р. № 420, Пр. № 21 от 21.10.2004 г.) Религиозните общности
и институции, както и верски убеждения, не могат да се използват за политически
цели.
        (4) (Нова с Р. № 420, Пр. № 21 от 21.10.2004 г.) Правото на
вероизповедание не може да бъде ограничавано, освен в случаите по ал. 1 и
ал. 2.
        (5) (Нова с Р. № 420, Пр. № 21 от 21.10.2004 г.) Вероизповеданията
могат да организират публична дейност и извън молитвените си домове при
условията на тази Наредба, след издаване на разрешение от Община Пловдив.
        Чл. 8. (1) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Организаторите на
масови обществени мероприятия се задължават да уведомят поне 2 (два) работни
дни предварително Община Пловдив чрез заместник кмет "Обществен ред и
сигурност" на Община Пловдив, за времето и мястото на провеждането на масови
обществени мероприятия, а автомобилните, спортните състезания, кросовете и
други мероприятия по улиците и площадите се провеждат след предварително
разрешение от Община Пловдив, за което се уведомяват и органите на РДВР -
Пловдив.
        (2) Организаторите на общественополитически, протестни и всякакви други
масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в общината
място, време и маршрут на движение.
        (3) При заявяване на повече от едно обществено мероприятие на едно и
също място и време право за провеждането има организаторът, регистрирал първи
необходимото уведомяване, но не по-рано 7 дни предварително.
        Чл. 9. При провеждане на спортни и други масови прояви по стадионите,
спортните зали и други обществени места се забранява:
        1. Хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети, както и
внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на
други лица, като вериги, боксове, тояги и други. Предметите се отнемат за
унищожаване;
        2. Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки, посещението
на лица в нетрезво състояние, както и тютюнопушенето в закрити зали;
        3. Ползването на свирки, звънци и други подобни в закрити помещения.
        Чл. 10. (1) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) За спазването на
работно време, считано от 06.00 часа до 22.00 часа през периода от първи
декември до тридесет и първи март, и от 06.00 часа до 23.00 часа през периода
от първи април до тридесет и първи ноември, не се изисква разрешение от
общинската администрация.
        (2) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) За удължено работно
време на търговските обекти - заведения за хранене и развлечения, магазини,
аптеки, игрални зали, компютърни зали, бензиностанции и обектите към тях,
автомивки и други обекти за търговия и услуги, се изисква разрешение от
общинската администрация, като редът за издаването му се определя със заповед
на кмета на Община Пловдив. Удължено работно време не се разрешава в заведения,
които се намират в подблокови пространства на жилищни сгради.
        (3-4) (Отм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
        (5) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) След изтичане на
разрешеното работно време обектът трябва да е прекратил всякаква дейност по
почистване, зареждане и обслужване.
        (6) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се работата с
удължено работно време на обектите без издадено разрешение от общинската
администрация. Административно-наказателна отговорност носи лицето, управляващо
обекта или упълномощени от него лица.
        (7) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се изнасяне
извън заведенията за хранене и развлечения озвучителни тела, смущаващи
спокойствието на гражданите, от 14.00 часа до 16.00 часа и от 22.00 часа до
06.00 часа за периода от първи декември до тридесет и първи март и от
22.00 часа до 06.00 часа за периода от първи април до тридесет и първи ноември.
Административно-наказателна отговорност носи лицето, управляващо обекта.
        (8) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) При наличие на жалби за
шум и вибрации, и неспазване на удълженото работно време на обектите, изброени
в ал. 2, се изисква протокол от РИОКОЗ за замерване на шума, удостоверяващ, че
не се надвишават допустимите граници. При две нарушения на удълженото работно
време, констатирани с акт на контролен орган, разрешението за удължено работно
време се отнема за срок от една година.
        (9) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) По контрола по спазване
на работното време на обектите на територията на Община Пловдив могат да вземат
участие и представители на обществеността.
        Чл. 11. (1) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се
устройването на зони за търговска дейност и амбулантна търговия (търговия на
дребно на публични места - улици, площади, панаири, пазари и други подобни),
както и временно ползване на рекламни и незастроени площи без съответното
разрешение.
        (2) Забранява се производствената дейност в жилищни блокове, сгради и
междублокови пространства, която нарушава тишината, спокойствието и
безопасността на обитателите.
        (3) (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., Р. № 32, Пр. № 3 от
23.02.2006 г.) Забранява се търговията и разполагането на обекти и съоръжения
за търговски и обслужващи дейности (маси, сергии, кабини, павилиони, витрини,
осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, часовници, табла и др.),
устройването на зони за улична търговия върху озеленените площи, както и върху
други терени - публична и частна общинска собственост, освен с изричното
разрешение, издадено по ред, предвиден с Наредбите на Общински съвет - Пловдив.
        (4) Забранява се продажбата на селскостопанска продукция извън
устроените пазари и тържища за селскостопанска продукция.
        (5) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Не се разрешава
амбулантна търговия със:
        1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни
за здравето;
        2. лекарства;
        3. петролни продукти и дериватите им;
        4. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.
        (6) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се продажбата
на цигари и алкохол от автомати, освен ако те са монтирани в туристически
обект.
        Чл. 12. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се
автотенекеджийска или подобна дейност и боядисване на автомобили без писмено
съгласие на живеещите в съседните сгради и разрешение, издадено по съответния
ред от специализираните инстанции.
        Чл. 13. (1) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Зареждането на
магазините със стока става направо от превозното средство през задния вход на
магазинните помещения или складове с изключение на тези, които са в пешеходната
зона (без престояване на стоките по тротоарите и уличните платна), в часовете,
определени от съответните органи на общината. По същия ред става и извозването
на освободения амбалаж.
        (2) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Превозните средства,
обслужващи строителни обекти, могат да се движат по забранените улици със
строително разрешение, съгласувано с Експертния съвет на Общинската комисия по
безопасност на движението и писмено уведомление на сектор "КАТ - Пътна
полиция", след представяне на проект за организация на движението и маршрут,
съгласуван със съответния районен инспектор "Екология", на чиято територия е
строителният обект, ако строителството продължава повече от 6 месеца.
        Чл. 14. Задължават се управителите на етажна собственост да осигурят
условия за заключване на входните врати на сградите през нощта от 22.00 до
6.00 ч. и монтиране и поддържане на домофонни инсталации в сгради с повече от
2 етажа или 6 апартамента.
        Чл. 14а. (Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Задължават се
управителите и ръководителите на юридически лица и еднолични търговци да следят
за нерегламентирано поставяне, по смисъла на тази наредба, на обяви, плакати и
други рекламно-информационни елементи, които рекламират или популяризират
тяхната дейност или организирани от тях мероприятия.
        Чл. 15. Наказват се по реда на тази наредба:
        1. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Лицата, които повреждат
или са повредили пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки,
осветителните тела, скулптурно-декоративните елементи, парковите и архитектурни
елементи (пейки, детски съоръжения, чешми, фонтани и други), пътните съоръжения
и принадлежностите на уличната, пътната и алейната мрежа (пътни знаци, табели,
указатели, решетки на отводнителните шахти, капаци на ревизионни шахти,
ограждащи пана и решетки, аварийно осветление, автоспирки, съдове за смет,
чакални, подлези и други), ако деянието не съставлява престъпление.
Нарушителите се санкционират с глоба, както и заплащат размера на сумата на
причинените вреди, които се установяват от комисия, назначена от кмета на
района;
        2. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Лицата, които извършват,
извършили са или възлагат строително-монтажни работи (СМР) без разрешение и
същите не са строеж по смисъла на § 5 от ЗУТ, но са извършени върху или
увреждат публична или частна общинска собственост, а така също и общи части -
етажна собственост;
        3. (Доп. с Р. № 4, Пр. 1 от 24.01.2002 г., изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от
19.09.2002 г., Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Лицата, които утъпкват,
унищожават или са унищожили цветни или тревни площи, включително отрязването,
отсичането, изкореняването и преместването или извозването на дървесна или
храстова растителност - независимо от собствеността и състоянието й, без
издадено по съответния ред разрешение от общинската или районната
администрация;
        4. Лицата, разположили, монтирали или складирали без разрешение и не по
предвидения ред върху публична или частна общинска собственост, в
междублоковите пространства в жилищните комплекси на града, или върху местата
за паркиране, прилежащи към жилищните блокове - навеси, стоманобетонни,
ламаринени или други конструкции за местодомуване на автомобили;
        5. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Лицата, които извършват
действия в своя имот, с които се създават пречки за използването на съседните
имоти, по-големи от обикновените (съгласно чл. 50 от Закона за собствеността);
        6. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Лицата, които повреждат,
изменят, завземат или използват общи части в жилищни и други сгради с режим на
съсобственост, замърсяват общите части и нарушават спокойствието на гражданите;
        7. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) С предвиденото в тази
наредба административно наказание се наказват, както лицата, които извършват
непосредствено поставяне на обяви, плакати и други рекламно-информационни
елементи на нерегламентирани места, така и лицата, чиято дейност или
мероприятие бива рекламирана или популяризирана със съответните материали,
поставени на нерегламентирани места.
        Чл. 15а. (Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) (1) Собствениците
или лицата, които управляват строежите и поземлените имоти, са длъжни да ги
поддържат в добро състояние и във вид в съответствие с изискванията на Закона
за устройство на територията и другите нормативни актове.
        (2) Кметът на общината или района въз основа на констативен протокол,
съставен от служителите на общинската или районната администрация, може да
задължи със заповед лицата по ал. 1 за тяхна сметка да премахнат, преобразуват
или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали
огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични
ями, канализационни съоръжения, климатични и вентилационни уредби, насаждения,
както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността
на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата на града и
спокойствието на гражданите. При установена непосредствена опасност кметът на
общината или района допуска предварително изпълнение на заповедта.
        (3) Наказват се по реда на тази Наредба лицата, които не изпълнят
заповед на кметът на общината или района издадена на основание чл. 15а, ал. 2
от настоящата Наредба.
        Чл. 15б. (Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Задължават се
собствениците или ползвателите на климатични системи, които са монтирани в
жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни
заведения и други такива, да отводнят климатиците чрез съответни инсталации,
така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, тротоари и други
площи за движение на граждани, при наличие на техническа възможност за това.
        Чл. 16. (1) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се
пушенето в сгради, предназначени за обществено ползване като кина, театри, авто
и жп гари, административни сгради, лечебни, детски и учебни заведения и други.
        (2) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се достъпът на
лица в неприличен външен вид, както и употребата на алкохол в сгради,
предназначени за обществено ползване като: кина, театри, авто и жп гари,
административни сгради (открити за публичен достъп), лечебни, детски и учебни
заведения и други.
        (3) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се
изхвърлянето на семки, люспи, черупки, угарки, опаковки, употребени билети и
други отпадъци по места, предназначени за обществено ползване, около спирките
на обществения транспорт, както и извън определените за целта места.
        Чл. 17. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Ръководителите на
търговски дружества и фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и
гражданите се задължават когато поставят рекламно-информационни елементи да
спазват предвидения в наредбите на общинския съвет ред. Основният надпис трябва
да е написан на български език.
        Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18, изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от
23.02.2006 г.) Забранява се самоволната промяна на наименованията на обекти,
когато същата е в правомощията на Общински съвет - гр. Пловдив.
        (2) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се поставянето
и свалянето на паметници, паметни знаци и паметни плочи на обществени места и
сгради на територията на Община Пловдив без разрешение на Общински съвет -
гр. Пловдив.
        Чл. 19. (1) (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Строителните и специализираните фирми и предприятия,
стопаните на подземни проводи и съоръжения, а също така и частни лица,
възстановяват незабавно разкопаните пътни тротоарни настилки, озеленени площи и
други, както и заетите от строителството площи, като извозват строителните
отпадъци, хумус и земни маси още същия ден на определените за целта места. При
ново строителство на сгради, след приключването му тротоарите пред УПИ
(урегулиран поземлен имот) да се възстановят, като се спазват съществуващите
преди това надлъжни и напречни наклони на същите тротоари, и по начин,
осигуряващ достъп на хора с увреждания. Същите извършват за тяхна сметка и
всички възстановителни работи за нанесени щети на околната среда, произтекли от
строителните работи, като уведомят съответните контролни органи до 24 часа след
възстановяването им.
        (2) Изпълнителите на строителни работи, се задължават да осигурят
съответствието на строителните площадки на условията, определени в работните
проекти за организация и изпълнение на строителството.
        (3) (Нова с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Отговорност за
изхвърлянето на производствени, животински, селскостопански, строителни и
опасни отпадъци извън местата, определени от Община Пловдив, носят физическите
и юридическите лица, извършили нарушението, и водачите и собствениците на ППС,
които са ги транспортирали.
        Чл. 20. Забранява се отвеждането на води от строителните площадки и
бетоновите възли, автомивките на фирми, предприятия и организации към уличните
платна. Същите се отвеждат в уличните дъждоприемни шахти или поливни ями след
осигуряване на необходимите защити.
        Чл. 21. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Почистването и
извозването на отпадъците от дъждоприемните шахти да се извършва едновременно
по определен план и график, съгласуван с общината. Отпадъците от дъждоприемните
шахти се извозват същия ден. Текущото поддържане на същите се извършва от
специализирани фирми съгласно сключен договор с Община Пловдив.

        Р а з д е л  т р е т и

        РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ
        ЖИВОТНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПТИЦИ И ЖИВОТНИ И
        РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
        НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ


        (Загл. изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)

        Чл. 22. (1) (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., отм. с Р.
№ 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
        (2) (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., Р. № 32, Пр. № 3 от
23.02.2006 г.) Собственикът на всяко новопридобито куче, в срок до 7 (седем)
работни дни след издаване на ветеринарно-медицинския паспорт, представя
паспорта в съответната районна администрация по местоживеене, за вписване в
Регистър, издаване на идентификационен медальон и Удостоверение за регистрация.
        1. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) При неспазване на
условията по регистрацията на домашно куче, собственикът му заплаща глоба и
сумата, дължима за пропуснатите (нерегистрираните) месеци.
        2. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) За регистриране и
отглеждане на повече от едно куче на един жилищен адрес е необходимо
собственикът на кучетата да представи декларация за съгласие от собствениците
на съседните имоти. За жилищни сгради се изисква да бъде представено решение на
общото събрание, взето по реда на Правилника за етажната собственост.
        3. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собствениците на кучета
заплащат стойността на идентификационен медальон и Удостоверение за регистрация
на домашно куче, издадени от съответната районна администрация.
        4. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собствениците на кучета
заплащат в съответната районна администрация стойността по издаване на нов
медальон при изгубване на стария. За целта задължително представят в районната
администрация Удостоверението за регистрация или пререгистрация на кучето за
вписване в него номерът на новия медальон.
        (3) (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., отм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
        (4) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Ежегодно до 31-ви март в
съответната районна администрация се извършва задължителна пререгистрация на
регистрираните вече домашни кучета.
        1. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собствениците на кучета
заплащат в съответната районна администрация стойността по издаване на
Удостоверение за пререгистрация на домашно куче.
        2. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) При пропуснати
пререгистрации от предходни години, при последващата пререгистрация се заплаща
и стойността на услугата за всяка пропусната година.
        (5) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Самотно живеещи граждани
над 60-годишна възраст и инвалиди при регистрацията и пререгистрацията заплащат
само стойността на медальона, но само за едно куче. Обстоятелствата по
изречение първо се доказват от гражданите със съответните документи.
        (6) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собственик на куче,
който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или
освобождаване от заплащане на услугите регистрация и пререгистрация, се наказва
с глоба.
        Чл. 23. (1) (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
        1. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Всеки стопанин на куче е
длъжен да разхожда кучето си с нашийник и повод, а кучетата от породите:
кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска
овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер,
бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф - и с намордник.
        2. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се пускането на
разходка на кучето без повод на места, които не са определени изрично от
Общината за тази цел, както и насъскването спрямо хора и други животни.
        (2) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Безстопанствените кучета
(родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не
обитават дом, ферма или специално определено за тях място) се залавят от
служителите от Зооветеринарния комплекс към Общината и се настаняват временно в
изолатора на общината. Куче от общинския изолатор, непотърсено в 14-дневен срок
от собственика си, се подлага на манипулациите, съгласно Правилника за работа в
ЗВК - одомашняване или евтаназия. Куче от ЗВК се освобождава, след като
собственикът заплати глоба в съответната районна администрация.
        (3) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Всеки стопанин на куче е
длъжен да представя кучето си на ветеринарномедицински специалист за
обезпаразитяване и за ваксинация срещу болестта бяс.
        (4) (Доп. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Собственикът на кучето
е длъжен да събира фекалиите му при разхождането му на публични места. За целта
е необходимо собственикът да носи достатъчен брой найлонови или хартиени
торбички, специална ръкавица или щипка.
        (5) (Нова с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) При повторно залавяне
на куче, което вече е било освобождавано или одомашнено от Зооветеринарния
комплекс, на собственика се налага глоба.
        1. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Гражданин, чието куче
бъде заловено за трети път от служителите на ЗВК - Пловдив, се задължава да
предаде (остави безвъзмездно) кучето в приюта.
        2. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Гражданин, одомашнил куче
от ЗВК - Пловдив, се освобождава от заплащане на услугата регистрация за
съответната година и услугата пререгистрация на домашно куче за следващата
календарна година.
        (6) (Нова с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Всеки собственик на куче при разхождането му е длъжен
да носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и Удостоверението за
регистрация или пререгистрация на домашно куче. Същите при поискване да се
представят за проверка на длъжностните лица от районна администрация и общинска
охранителна фирма.
        (7) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собствениците на кучета
са длъжни да се отнасят към тях с грижата на добри стопани и да им осигуряват
условия за тяхното отглеждане, като спазват необходимите хигиенни условия и не
нарушават спокойствието на гражданите, живеещи в нееднофамилни жилищни сгради,
на съседите в района и др.
        Чл. 24. (1) (Отм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
        (2) Стопаните на агресивни кучета да не ги оставят свободно движещи се
в дворовете и входовете на жилищните блокове с цел недопускането им до
необезопасени огради и входни врати на по-малко от 2 метра, както и да поставят
табела с текст "ЗЛО КУЧЕ".
        1. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се допускането
на кучета до необезопасени огради и входни врати.
        2. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се свободното
движение на кучета във входовете на жилищните блокове.
        (3) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собствениците на кучета,
които не са в състояние да полагат необходимите грижи при отглеждането на
своите кучета, са длъжни да ги предадат в приюта на Община Пловдив
безвъзмездно.
        (4) (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., отм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
        (5) (Отм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
        Чл. 25. (1) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се
ловенето и умъртвяването на кучета и котки, освен в случаите и по начина,
регламентиран в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Забранява се и
измъчването им по какъвто и да било начин.
        (2) Кучетата, страдащи от остри заразни болести, или чието поведение
представлява доказана опасност за живота и здравето на хората и животните, по
констатация на длъжностните лица от ЗВК, подлежат на безболезнено умъртвяване.
        1. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собственици на кучета,
страдащи от остри заразни болести или чието поведение представлява доказана
опасност за живота и здравето на хората и животните, по констатация на
лицензирани ветеринарни специалисти, се задължават да ги предадат за евтаназия
(безболезнено умъртвяване).
        2. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собствениците на умрели
кучета се задължават да ги загробват на дълбочина най-малко 1 метър извън
населеното място или на определени от Община Пловдив места.
        (3) Забранява се отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и
обществени места, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора.
        (4) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се
преминаването и разхождането на кучета на територията на учебните, детските,
здравните заведения и кварталните детски и спортни площадки, както и върху
тревните площи на обособените градски градинки и паркове.
        (5) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се
отглеждането на животни компаньони и декоративни птици в жилищни сгради с
търговска цел - продажба, пансионат и други, от физически и юридически лица,
които не са регистрирали в РВМС дейността си.
        (6) Забранява се организирането и провеждането на борби с кучета и
други животни.
        (7) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се ловенето на
котки и кучета с капани и други пособия, както и отглеждането и развъждането на
животни компаньони, с цел добиването на кожи и месо от тях.
        (8) (Нова с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се отглеждането на животни и птици в
околоблоковите пространства, както и на стълбищните площадки и други места,
противоречащи на правилника за вътрешния ред на етажната собственост.
        (9) (Нова с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Забранява се
разхождането на домашни кучета по ул. "Княз Александър I Батенберг" и
ул. "Райко Даскалов" - участъка от пл. "Централен" включително, до "Пешеходен
мост" на река Марица.
        Чл. 26. (1) (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се отглеждането на селскостопански птици,
животни и пчели на територията на Община Пловдив, с изключение на кв. Прослав,
кв. Коматево, кв. Остромила, кв. Беломорски, кв. Гаганица и кв. Разкопаница.
        (2) (Зал. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., нова с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) На разрешените места отглеждането на селскостопански
птици, животни и пчели е възможно при спазване на следните отстояния на
стопанските постройки и помещения за отглеждането им: 3 (три) метра от оградата
и 10 (десет) метра от жилищата на съседите и при наличие на условия за
отвеждане на отпадните води.
        (3) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собствениците на
селскостопански животни и птици декларират в съответната районна администрация
вида, пола и броя на притежаваните от тях животни и настъпилите промени в
числеността им - в срок до 3 работни дни за новозакупените животни и до 30 дни
за новородените животни.
        (4) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Стопанските постройки, в
които се отглеждат птиците и животните, е необходимо да отговарят на
изискванията на чл. 44 и чл. 45 от ЗУТ.
        (5) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собствениците на
селскостопански птици и животни осигуряват и поддържат необходимата хигиена в
съответните дворове и помещения.
        (6) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Отглеждането на
селскостопански птици и животни да става при спазване изискванията на Наредба
№ 7 на Министерството на Здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна
защита на селищната среда.
        (7) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) В двуседмичен срок от
придобиването на пчелни семейства, собствениците им ги регистрират в
съответната районна администрация.
        (8) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собствениците на
земеделска и горска техника регистрират в общините по местоживеене в 10-дневен
срок придобитата от тях самоходна техника с мощност на двигателя над 18 kW и
прикачния инвентар към нея.
        (9) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Собствениците на
земеделска и горска техника заплащат в съответната районна администрация
стойността на материалите по регистрацията и стойността на холограмния знак на
Община Пловдив, който се поставя върху талона за технически преглед.
        Чл. 27. (1) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се
придвижването на животни през града, без ветеринарномедицинско свидетелство, а
за едрите преживни и еднокопитни животни и свидетелство за собственост и
здравен ветеринарномедицински паспорт.
        (2) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Забранява се
складирането и съхранението на животинска тор и други отпадъци върху
тротоарните площи.
        (3) Забранява се пашата на животни в паркове, градини, хълмовете на
града, по брега и в коритото на река Марица и в застроената градска част, както
и водопоят на животните в река Марица.
        (4) (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Забранява се ловенето
и избиването на дивите и декоративни птици, събирането и унищожаването на
техните яйца и гнезда, повреждането на изкуствени хранилки и гнездилки за
птици. При доказана необходимост, извършването на тези дейности е допустимо
само след съгласуване с природозащитните организации и писмено разрешение от
общинската администрация.

        Р а з д е л  ч е т в ъ р т и

       
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

        Чл. 28. (1) (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Поддържането
на приветлив и естетичен вид на територията на общината изисква редовно
почистване (метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки,
сметосъбиране и сметоизвозване и други) на улиците, площадите, подлезите,
озеленените площи, дворовете, вътрешно-кварталните пространства, терените в
жилищните коплекси, съдовете за смет, общите части на сградите, етажната
собственост, предназначени за общо ползване, обществени сгради, витрини на
заведения и фирми. Почистването на местата край водните площи, спортни и детски
площадки, кооперативни пазари, автобусни и тролейбусни спирки, телефонни
кабини, стълбовете, пътните знаци, огражденията, светофарните уредби, съдовете
за смет, които не са в дворовете, входовете и други, са задължения на лицата и
органите, указани в ал. 3.
        (2) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Почистването от сняг се
извършва в следния ред:
        1. Обработката с луга и пясъчни смески на улиците и булевардите, по
които се движи масовият градски транспорт;
        2. Тротоарите на улиците и булевардите по т. 1;
        3. Пешеходните зони;
        4. Останалите улици и тротоари;
        5. Забранява се складирането на сняг в района на кръстовищата срещу
пешеходните пътеки;
        6. Натрупването на сняг върху тротоарите се извършва така, че да се
остави достатъчно място за движение на пешеходците. Не се оставя сняг в обсега
на автобусните и тролейбусните спирки и срещу входовете на гаражите;
        7. Уличните регули и решетки на дъждоприемните шахти се почистват от
сняг и лед, за да се осигури оттичане на водата от разтопения сняг при
затопляне на времето;
        8. (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Забранява се
складирането на сняг, обработен с пясък и сол, на по-малко от 2 (два) метра в
диаметър от стволовете на дървета и храсти, в разделителните озеленени ивици на
улиците и другите озеленени площи.
        (3) Организацията и осъществяването на дейността по предходните алинеи
е задължение на:
        1. Ръководителите, работниците и служителите на специализираните фирми
по сключени договори с общината;
        2. (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Ръководителите на
учрежденията, търговските дружества и обществените организации, фирмите,
заведенията и уличната търговия, по отношение на производствените,
административните, складовите помещения, гаражи, паркинги, кооперативни пазари,
жп ареали, подлези, надлези, строителни площадки, фургони, дъждоприемни шахти и
други имоти, които управляват и стопанисват, както и прилежащите на тях части
от територии, озеленени площи и тротоари;
        3. Собствениците в етажните собствености (жилищни кооперации, входовете
на жилищните блокове и др.) по отношение на общите части на сградите,
предназначени за общо ползване от обитателите, дворовете, частите от вътрешно-
дворните пространства и частите от тротоарите, прилежащи на съответните имоти.
        4. Собствениците на индивидуални жилищни сгради по отношение на
дворовете, сградите и второстепенните постройки и съоръжения, както и
прилежащите към недвижимия имот части от тротоарите.
        (4) Прилежащи територии са:
        1. Към жилища и дворове при индивидуално, кооперативно и сключено
застрояване - отсечките от тротоарите, съответстващи на уличните регулационни
линии на парцелите;
        2. Към жилищни комплекси и микрорайони с комплексно застрояване -
териториите, ограничени от пълната проекция на блоковете върху терена;
        3. Към заведения, офиси, производствени и административни сгради,
складови помещения, гаражи, паркинги, подлези и други подобни - отсечките от
тротоарите, съответстващи на фасадите или границите на обектите;
        4. Към павилиони, фургони, маси за улична и пазарна търговия,
строителни площадки и други подобни - територия не по-малка от площта на
обектите.
        (5) (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Конкретните очертания
(граници) на прилежащите тиритории се определят от кметовете на райони. Скици
на прилежащите територии се връчват на задължените лица за поддържане на
чистотата и озеленените площи, попадащи в очертанията им.
        (6) (Нова с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Когато прилежащата
територия не е почистена от задължените лица, то същата може да бъде почистена
от специализираната фирма по разпореждане на районната администрация. Фактурите
за извършената работа се връчват на задълженото лице, като то се задължава в
седемдневен срок да внесе стойността на почистването в касата на районната
администрация или Община Пловдив.
        Чл. 29. (1) Управителите на етажните собствености, собствениците и
други обитатели на жилищните сгради, ръководителите на търговски дружества и
фирми според техните задължения и компетентност са длъжни да осигурят:
        1. Събирането и изхвърлянето в осигурените от специализираните фирми
съдове или найлонови торби с битова смет от жилищните и производствените
помещения. Ръководителите на търговските дружества и фирми осигуряват и
извозването на сметта на определените от общината места;
        2. Поддържането чистотата на благоустройствените фондове на града по
сключени договори и съгласувани графици;
        3. Поддържането на чистотата на дворовете и прилежащите към тях
тротоари и междублокови пространства;
        4. Почистването на снега от тротоарите, посипването им със сол и пясък
и отстраняването на ледени висулки надвиснал сняг.
        (2) (Нова с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) За поддържането на приветлив и естетичен вид на
територията на Община Пловдив се изисква:
        1. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Отпадъците от битов и
производствен характер от стопанските предприятия с изключение на опасните да
се извозват на депо за твърди битови отпадъци, след сключен договор с
общинската администрация и издадено разрешително.
        2. Почистването на посочените в чл. 28 ал. 1 територии, предмет на
дейност на специализираните фирми по чистотата, без прилежащите територии, се
извършва по график. Кметът на района контролира изпълнението на графика за
почистването на обществените места и следи разходването на бюджетните средства.
        3. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Определените длъжностни
лица от районните администрации, служителите на сектор "Опазване на обществения
ред" при Община Пловдив и "Общинска охрана" ЕАД са задължени да упражняват
ежедневен контрол за опазване на чистотата и санкционират нарушителите.
        4. Отговорност за създаването на нерегламентирани (неорганизирани)
сметища на територията на Община Пловдив, носи Кметът на съответния район.
        (3) (Нова с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) При строителноремонтни
работи, извършващите ги фирми, физически лица и/или собственици са длъжни
ежедневно да метат и мият прилежащите към обекта тротоари и улични платна,
определени с писмено указание на съответната районна администрация.
        (4) (Нова с Р. № 258, Пр. № 11 от 24.06.2004 г., изм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Запазването на чистотата на уличните платна и
прилежащите им територии е задължение и на:
        1. Ръководителите на строителни и транспортни фирми, бетоновъзли,
варовъзли, кариери и други, които извършват превози и услуги, свързани с
бетонови, циментови, варови разтвори, инертни материали, строителни материали,
строителни, битови и смесени отпадъци са длъжни да не допускат разпиляване и
замърсяване на пътните, уличните платна и прилежащите им територии.
        На нарушителите се налагат санкции в размер от 200 до 500 лева.
        2. Ръководителите на фирми, извършващи строителство, изкопни работи,
транспортни услуги са длъжни да не допускат замърсяване на пътните и уличните
платна с кал, разтвори, бои, химикали, нефтени продукти и др.
        На нарушителите се налагат санкции в размер от 200 до 500 лева.
        Чл. 30. (Отм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
        Чл. 31. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) В едномесечен срок
от приключване на предизборната кампания, всички политически партии, коалиции и
независими кандидати за своя сметка са длъжни да премахнат техните агитационни
материали и да почистят местата, където същите са били поставени, независимо
дали агитационните материали са били поставени на регламентирани или
нерегламентирани места на територията на Община Пловдив.
        Чл. 32. Забранява се:
        1. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни, избухливи и опасни
вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други, които могат
да повредят сметосъбирачните машини;
        2. Преместването на съдовете за смет от определените им места;
        3. Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места;
        4. Запалването на сметта в съдовете за смет и площадките.
        Чл. 33. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) При транспортирането
на материали, продукция, стоки, отпадъци и други през град Пловдив
транспортните средства трябва да бъдат съответно оборудвани с надлежно
уплътнени брезенти или мрежи и с почистена ходова част.
        Чл. 34. (1) Забранява се:
        1. Простирането пред прозорците, на балконите и терасите над нивото и
извън парапета откъм улиците, площадите, парковете в дните на официални
празници и международни прояви;
        2. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други неукрепени
предмети над нивото на парапета;
        3. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако
са здраво закрепени;
        4. Измиването на балконите и терасите с течаща вода в жилищните
блокове, освен в часовете, определени от домсъветите;
        5. Изтърсването и изтупването от балконите, терасите и прозорците,
освен на местата и през времето, определено с правилници за вътрешния ред на
етажната собственост;
        6. (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Паленето на огън на
уличните платна, тротоарите, озеленените площи, пред жилищните блокове и
междублоковите пространства извън специално определените места за приготвяне на
зимнина;
        7. Отвеждането на дим през прозорците, витрините и стените;
        8. Изхвърлянето на пръст, строителни отпадъци и други материали на
места извън градските депа;
        9. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Превозването на
строителни отпадъци, земни маси, инертни материали, насипни строителни
материали и битови отпадъци от пътни превозни средства с животинска тяга, освен
по определени маршрути на движение със заповед на Кмета на Община Пловдив, се
извършва след като превозните средства са приведени в съответствие с
изискванията на Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата и
Наредба № 1 и Наредба № 2, оборудвани с брезенти за покриване и регистрирани в
Община Пловдив;
        10. (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., Р. № 32, Пр. № 3 от
23.02.2006 г.) Миенето, почистването, изчукването, боядисването и ремонтирането
на моторни превозни средства по улиците, площадите, детските и спортни
площадки, озеленените междублокови и други пространства, терените на жилищните
комплекси;
        10.1. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Складирането на
строителни и други материали, всякакъв вид отпадъци, приготвянето на варови,
циментови и други разтвори по тротоарите, уличните платна, върху озеленени
площи и на отстояние, по-малко от 3 (три) метра в диаметър от стволовете на
дървета или храсти;
        11. Забранява се продажбата на открито на семки и ядки в централната
градска част;
        12. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Изхвърлянето на битови
отпадъци от балкони, тераси и прозорци на жилищните сгради;
        13. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Отварянето и влизането
под какъвто и да е предлог в подземните и надземните инсталационни колектори
без писмено разрешение на органите и организациите, които ги стопанисват.
        (2) (Нова с Р. № 389, Пр. № 12 от 10.07.2003 г.) При нарушение на
чл. 34, ал. 1, т. 9, до заплащане на наложената санкция пътно превозното
средство, временно се задържа на специални за целта места, определени от Община
Пловдив.
        Чл. 35. Не се разрешава:
        1. Рязането и цепенето на дърва на улиците и площадите;
        2. Превозването, пренасянето и стоварването на въглища за отопление в
насипно състояние по уличните платна и тротоарите на улиците "Княз Александър
I", "Райко Даскалов" и площадите "19-ти ноември" и "Централен". Това се
извършва само в специални съдове;
        3. (Изм. с Р. № 413 и 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Лепенето,
поставянето и заковаването по дърветата на: афиши, обяви, реклами, указатели,
некролози, осветителни тела, табели и метални предмети, освен на места,
определени специално за тази цел от районните администрации.
        Чл. 36. Забранява се форсирането на двигателите на автобусите и
камионите, а също така и продължителната работа на автобусите на празен ход в
крайните спирки на градския транспорт, както и домуването на автобуси и камиони
в жилищни квартали и комплекси, освен на организирани паркинги.
        Чл. 36а. (Нов с Р. № 392, Пр. № 12 от 10.07.2003 г.) При констатиране
на случаи на кражби и други противообществени прояви, нарушаващи обществения
ред и сигурността на движението в масовия градски транспорт, водачите на
превозните средства от масовия градски транспорт са длъжни да уведомят
диспечера по радиостанцията за инцидента и да изчакат със затворени врати
идването на патрулна кола на общинска полиция. Диспечерите от своя страна
уведомяват дежурния от общинска полиция, който изпраща веднага патрулна кола на
мястото на инцидента и се предприемат предвидените в закона действия.
        Чл. 37. (Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Община Пловдив,
според големината, предназначението и възможностите на озеленените площи,
определя алеи за каране на велосипеди, места за пързаляне с кънки, ролери,
шейни, ски, водни площи за къпане или плуване, места за палене на огън, места
за разходки на кучета и други.

        Р а з д е л  п е т и

        (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)

       
ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА
        ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ


        Общи положения

        Чл. 38. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Настоящият раздел е
създаден с цел стопанисване на Зелената система и определя задълженията на
физическите, юридически лица и обществени организации при ползване на
озеленените площи и декоративната дървесна и храстова растителност на
територията на Община Пловдив.
        Чл. 39. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Предмет на раздела
е организацията на изграждане, стопанисване, опазване и налагане на санкции при
управлението на Зелената система на територията на Община Пловдив.
        Чл. 40. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Зелената система по
смисъла на този раздел обхваща всички площи, оформени със средствата на
паркоустройството, декоративната дървесна и храстова растителност в тях -
независимо от тяхната собственост, както и естествените озеленени площи на
територията на Община Пловдив.
        Чл. 41. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) По реда на този
раздел се установяват и обезщетяват вреди, причинени на озеленените площи и
декоративната растителност от физически, юридически лица и/или обществени
организации, органи на местното самоуправление и държавни органи.
        Чл. 42. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) (1) Не подлежат на
установяване и обезщетяване по реда на този раздел вреди, причинени от природни
бедствия.
        (2) В случаите, когато по друг нормативен акт се предвижда
специализиран ред за установяване на щети или нарушения на озеленените площи и
растителността в тях, се прилага съответният нормативен акт.

       
Управление и контрол на зелената система

        Чл. 43. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Община Пловдив,
чрез ресорния Заместник-кмет, отдел "Екология и околна среда" и районните
администрации, са лицата и органите, които отговарят, ръководят, дават
становища, съгласуват и контролират всички възникнали въпроси и проблеми,
отнасящи се до Зелената система на нейната територия.
        Чл. 44. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Община Пловдив
управлява и финансира проучването, проектирането, изграждането, стопанисването
и опазването на тази част от Зелената система, която е разположена върху терени
- общинска собственост.
        Чл. 45. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Районните
администрации осъществяват непосредствен контрол по изпълнение на настоящия
раздел и носят пряка отговорност за състоянието на озеленените площи.
        Чл. 46. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Районните
администрации организират постоянен контрол върху изразходването на общинските
бюджетни средства, качественото изпълнение на работите по стопанисването и
ремонта на съществуващите общински озеленени площи и тяхното опазване.
        Чл. 47. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Ресорният
Заместник-кмет, отдел "Екология и околна среда" и районните администрации дават
становища по разполагането на обекти, изброени в чл. 11, ал. 3, в общинските
озеленени площи, без да се засягат затревени и залесени площи.
        Чл. 48. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Отдел "Екология и
околна среда" и районните администрации дават становища по организиране на
масови прояви в общинските озеленени площи и компенсиране на евентуално
нанесените вреди на същите.
        Чл. 49. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Контрол по опазването на елементите на Зелената
система на територията на Община Пловдив се осъществява от упълномощените лица
в състава на Община Пловдив, районните администрации, сектор "Опазване на
обществения ред" при Община Пловдив, "Общинска охрана" ЕАД, както и други
органи, упълномощени с решение на Общински съвет - Пловдив или заповед на Кмета
на Община Пловдив.
        Чл. 50. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Изменения в
предназначението на отредените за озеленяване площи според действащите
устройствени планове се извършват само по реда на ЗУТ и подзаконовите му
нормативни актове, след съгласуване с ресорния Заместник-кмет на Община
Пловдив, отдел "Екология и околна среда" към Община Пловдив и РИОСВ - Пловдив.

       
Изграждане и поддържане на зелената система

        Чл. 51. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Изграждането на
нови обекти на Зелената система в Община Пловдив се извършва въз основа на
утвърден Общ устройствен план на гр. Пловдив и утвърдени подробни устройствени
планове за озеленени площи.
        Чл. 52. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Експертен съвет по
озеленяване, назначен със Заповед на Кмета на Община Пловдив, дава становището
си за изготвените паркоустройствени проекти и част "Озеленяване" на
устройствените планове и схеми в Община Пловдив.
        Чл. 53. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Кметът на Община
Пловдив назначава Комисия с председател - представител на отдел "Екология и
околна среда", която приема и регистрира изградения обект на Зелената система и
прави предложение за осигуряване на средства от бюджета на общината за
поддържането му.
        Чл. 54. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Новоизградените
озеленени площи се предават с гаранционен период, в рамките на който фирмата-
строител е задължена за своя сметка да отстрани всички допуснати пропуски при
строителството, включително и да възстанови загиналата растителност, вследствие
неспазване на технологичните изисквания.
        Чл. 55. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Поддържането на
общинските озеленени площи в Община Пловдив се извършва от Общинско предприятие
"Градини и паркове".
        Чл. 56. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Контролът по финансирането и поддържането на
общинските озеленени площи се извършва от районните администрации и отдел
"Екология и околна среда" при Община Пловдив.
        Чл. 57. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) При поддържане на
общинските озеленени площи от Общинско предприятие "Градини и паркове", се
водят заповедни книги, в които се вписват всички предписания и оценки за
извършената текуща работа в озеленените площи.
        Чл. 58. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Ремонтът и реконструкцията на елементи от общинските
озеленени площи се съгласуват с районните администрации и отдел "Екология и
околна среда" при Община Пловдив.
        Чл. 59. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Поддържането на
общинските озеленени площи и определянето на необходимите средства за това се
прави на основание на паспортизация (инвентаризация) на всяка озеленена площ и
категоризация на интензитета на стопанисването й, утвърдени от назначена за
целта от Кмета на Община Пловдив комисия.
        Чл. 60. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Поддържането на
озеленената територия, включително и поддържане на чистотата около обектите за
обществено обслужване, спорт и атракции, разположени в общинските озеленени
площи, е задължение на фирмите, които ги експлоатират. Минималната площ на
поддържане се определя по реда на чл. 28, ал. 4 и 5 от настоящата Наредба.
Размер на глобата: 100-300; 300-500 (при повторно нарушение).

Опазване на озеленените площи и декоративната растителност


        Чл. 61. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) При възлагане
разработването и прилагането на устройствените планове (общи и подробни), по
силата на този раздел изцяло се запазват съществуващите паркоустройствени
обекти и територии, предвидени за озеленяване.
        Чл. 62. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Озеленени площи,
които представляват публична общинска собственост, не могат да бъдат продавани,
преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за
други цели.
        Чл. 63. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Промяна на
предназначението на съществуващи озеленени площи или части от тях,
представляващи публична държавна или публична общинска собственост, както и на
територии и поземлени имоти, предвидени в устройствени планове за озеленени
площи за широко обществено ползване, се извършва по реда на чл. 9, ал. 2 и 3 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
        Чл. 64. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Засегнатите при реализация на инвестиционните проекти
озеленени площи задължително се компенсират с допълнителни терени за
озеленяване, равни по площ на засегнатите, като проектирането, финансирането,
тяхното благоустрояване и озеленяване е за сметка на инвеститора. Контролът по
реализацията на проекта се осъществява от съответната районна администрация.
        Чл. 65. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Не се съгласуват
проекти във връзка с предходния член, ако не е предвидена процедура по
компенсиране на отнетите територии.
        Чл. 66. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Реализираните
допълнителни терени за озеленяване, упоменати чл. 66, се поддържат в
продължение на 5 (пет) години от собствениците или ползвателите на обекти, за
чиито проекти е извършено компенсиране с допълнителни терени за озеленяване.
Размер на глобата: 300-400 лв.; 400-500 (при повторно нарушение).
        Чл. 67. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) (1) Общинските
озеленени площи и декоративната растителност в тях се опазват въз основа на
настоящия раздел.
        (2) За опазване на растителността в озеленените площи, се забранява:
        1. Нанасяне на повреди върху дърветата и храстите, причинени от: чупене
и рязане на клони, палене на огън, нараняване на кората и корените. Размер на
глобата: по квитанция - 10 лв.; 50-100 лв.; 200-300 (при повторно нарушение).
        2. Късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветни фигури.
Размер на глобата: по квитанция - 10 лв.; 20-50 лв.; 50-100 (при повторно
нарушение).
        3. Придвижването по тревните площи с изключение на определените за тази
цел места, събирането на семена, резници, брането на билки, тревисти растения и
други повреди на растителността. Размер на глобата: по квитанция - 10 лв.;
20-50 лв.; 50-100 (при повторно нарушение).
        4. Преминаването и паркирането на всякакви превозни средства в
озеленените площи, с изключение на тези със специален режим. Размер на глобата:
по квитанция - 10 лв.; 50-100 лв.; 200-300 (при повторно нарушение, с
принудително извозване).
        5. Добиването на траен градоустройствен статут на обекти с временен
такъв във вече изградените общински озеленени площи.
        6. Експлоатацията на всички заварени временни обекти за търговия и
обществено обслужване в общинските озеленени площи. Размер на глобата:
200-300 лв.; 300-500 (при повторно нарушение).
        7. Пускането на свобода и воденето на кучета и други домашни животни в
озеленените площи, освен на определените и обозначени за тази цел места. Размер
на глобата: по квитанция - 10 лв.; 20-50 лв.; 50-100 лв. (при повторно
нарушение).
        8. Разполагането на рекламно-информационни елементи от всякакъв
характер върху дървесна растителност и в озеленените площи. Размер на глобата:
100-300 лв.; 300-500 (при повторно нарушение).
        9. Рекламно-информационните елементи, разположени в нарушение на
предходната точка, се демонтират по реда на раздел девети от Наредбата за
рекламната дейност на територията на Община Пловдив.
        10. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Складирането на
селскостопанска продукция в озеленените площи.
        11. Връзване на арматурни железа с цел опъване, заковаване на мрежи и
оградни съоръжения на строежи и други подобни върху декоративна дървесна и
храстова растителност. Размер на глобата: 100-200 лв.; 200-500 (при повторно
нарушение).
        12. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъчна растителна маса и нейното
транспортиране с открити превозни средства без предохранителни мерки срещу
разпиляването й. Размер на глобата: 50-100 лв.; 100-200 (при повторно
нарушение).
        (3) Озеленените площи и декоративната дървесна и храстова растителност,
разположени в недвижими имоти, които не са общинска собственост на територията
на Община Пловдив, се опазват от собствениците им, което включва и полагане на
необходимите грижи за растителността, съгласно дадените препоръки от районната
администрация. При неспазване на препоръките, дадени от районната
администрация, на собственика се налага глоба. Размер на глобата: 50-100 лв.;
100-200 (при повторно нарушение).
        Чл. 68. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) На територията на
Община Пловдив се забранява брането на лечебни растения или части от тях, освен
по реда, определен в Закона за лечебните растения. Размер на глобата:
100-200 лв.; 200-500 (при повторно нарушение).
        Чл. 69. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) За опазване на
растителността и създаване на нормални условия за нейното развитие в
новоизгражданите обекти, се спазват нормативно определените разстояния от
стъблата на дърветата и храстите до проводи, съоръжения и сгради (Приложение
№ 1 към настоящия член). Размер на глобата: 100-300 лв.; 300-500 (при повторно
нарушение).
        Чл. 70. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Процедурите по
премахването на декоративни дървета в собствен имот и дворната част на етажна
собственост се провеждат при условия и по реда на този раздел - при наличие на
решение на собствениците, взето в съответствие с чл. 32 от Закона за
собствеността (ЗС).
        Чл. 71. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм. с Р. № 32,
Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) По искане на заинтересованите граждани, с писмено
разрешение на Кмета на Община Пловдив или упълномощено от него лице, се
допуска:
        1. преместване на новозасадена растителност, когато технологично е
възможно, засадена на по-малко разстояние до регулационната граница от
нормативно установеното - въз основа на експертиза, извършена от районната
администрация;
        2. отсичането на клони на дървета, които преминават в съседен имот -
въз основа на експертиза, извършена от районната администрация.
        Чл. 72. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) (1) Разрешение за
преместване, премахване или окастряне на декоративна дървесна и храстова
растителност в озеленените площи, предназначени за широко обществено ползване,
ограничено обществено ползване и специфично предназначение (по смисъла на ЗУТ),
както и в недвижими имоти на физически и юридически лица на територията на
Община Пловдив, се дава в следните случаи:
        1. за строителство, ремонт и реконструкция на всички видове обекти при
доказана невъзможност за запазване на декоративната растителност в тях;
        2. за реконструкция на озеленените площи по утвърдени проекти;
        3. за премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета,
застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите,
съоръженията и останалата инженерна инфраструктура;
        4. при премахване на последици от производствени аварии и природни
бедствия;
        5. (нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) при дървета, нарушили
конструкцията на сгради, огради, трафопостове, подпорни стени и тераси, както и
стени на топлопроводни тръби, на подземни колектори, подземни електрокабели и
други части на инженерната инфраструктура.
        (2) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Разрешенията за
премахване, преместване или окастряне на декоративна дървесна и храстова
растителност се издават от Кмета на Община Пловдив или районните кметове въз
основа на санитарна експертиза за състоянието на дървесния или храстови
екземпляр, а за случаите по т. 5 на предходната алинея - въз основа на
констативен протокол на назначена от кмета на съответния район комисия,
включваща експерти от районните технически служби по "Капитално строителство",
"ЕЛ", "ВиК" и отдел "Екология и околна среда" при Община Пловдив и районните
служби по "Екология".
        (3) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Копия от разрешенията се
изпращат в РИОСВ - Пловдив и отдел "Екология и околна среда" при Община
Пловдив.
        (4) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Община Пловдив, като
собственик на Защитени територии - природни забележителности, стопанисва и
охранява същите съгласно утвърдените Планове за управление - Заповед № РД-541
на МОСВ от 26 май 2004 г., ДВ бр. 57 от 02.07.2004 г. и Закона за защитените
територии.
        (5) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Кметът на общината има
право да разпореди или да спре заповед на районните кметове за премахване,
преместване или окастряне на декоративна дървесна и храстова растителност.
        Чл. 73. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Разрешение за
премахване на декоративна дървесна и храстова растителност в озеленени площи,
предназначени за широко обществено ползване по смисъла на ЗУТ, се издава след
подадена молба в районната администрация и представен документ за внесено
обезщетение според Тарифата за оценяване на декоративна паркова и улична
растителност на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 82, взето с
Протокол № 7 от 12.04.2001 г. на Общински съвет - Пловдив.
        Чл. 74. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) (1) Разрешение за
премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървесна и храстова
растителност се издава след:
        1. Писмена молба от инвеститора, стопанина или собственика на
озеленените площи и дълготрайната растителност в съответната районна
администрация.
        2. (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Когато молбата е за
премахване или преместване на дълготрайна декоративна растителност във връзка
със строителство, ремонт или реконструкция, тя следва да е придружена от
редовни документи за извършване на строителството, ремонта или реконструкцията
(скица, виза, разрешение, геодезическо заснемане на съществуващата растителност
и др.).
        3. (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Споровете за премахване
на дървета по границите на имотите и за търсене на обезщетение за неправомерно
премахнати дървесни видове се решават по съдебен път.
        Чл. 75. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) С получения след
отсичането дървен или друг материал разполага собственикът.
        Чл. 76. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Премахването,
преместването или окастрянето на дървета и храсти, за които има разрешение, се
извършва от инвеститора или собственика.
        Чл. 77. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Лицата, по чиято
молба е извършено премахване на улична дълготрайна декоративна дървесна или
храстова растителност с издадено по съответния ред разрешение, са задължени да
засадят нова такава в размер не по-малък от премахнатата - на посочените от
районните специалисти места. При неизпълнение на това си задължение същите
заплащат глоба. Размер на глобата: 20-50 лв.; 50-100 (при повторно нарушение).
        Чл. 78. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) (1) (Изм. с Р.
№ 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Санитарна експертиза за състоянието на
растителността в Община Пловдив се изготвя от комисия, назначена със заповед на
кмета на района, с участието на специалист от районната администрация, ОП
"Градини и паркове" и/или поканени за целта специалисти от сдружение
"Регионален научно-технически съюз с Дом на науката и техниката", "Научно-
технически дружество по озеленяване". Когато растителността е паметник на
културата или се намира в Защитена територия, експертизата се изготвя и с
участието на специалист от отдел "Екология и околна среда" към Община Пловдив,
НИПК и РИОСВ - Пловдив.
        (2) Санитарната експертиза за състоянието на растителността включва:
        1. определяне на декоративния вид с преценка за неговата екологична и
естетическа стойност, ландшафтна съвместимост и изисквания към поддържането;
        2. характеристика на местоположението и определяне на основните
екологични, естетически и инженерни функции на декоративния вид и степен на
тяхната значимост в зависимост от особеностите на заобикалящата го среда;
        3. информация за възрастта и жизнеността на декоративния вид с преценка
за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на
заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната
среда;
        4. преценка за стойността на грижите, полагани за развитието и
поддържането на декоративния вид;
        5. заключение с конкретни предложения: да се запази и се проведат
мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се подмени
с друг екземпляр или да се премахне.
        (3) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Преди премахване на
дървесна растителност, съответните дървета се маркират с марката на съответния
район от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на района.

        Р а з д е л  ш е с т и

        (Предишен Раздел пети с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)

       
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

        Чл. 79. (Предишен чл. 38 с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
        (1) (Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Лицата, нарушили
разпоредбите на тази наредба, както и лицата, допуснали извършването на такива
нарушения, се наказват с глоба, а едноличните търговци и юридическите лица с
имуществена санкция в размер до 400 лева, а при повторно нарушение до 500 лева.
        (2) Конкретният вид и размер на наказанието за нарушение на наредбата
са установени в таблица, която е неразделна част от наредбата.
        Чл. 80. (Предишен чл. 39 с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
        (1) Нарушенията на наредбата се установяват с актове, съставени от
длъжностни лица, определени от кмета на общината.
        (2) Въз основа на съставените актове кмета на общината или упълномощен
от него зам.-кмет издава наказателните постановления.
        (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в
Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
        (4) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от
влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за
нарушение от същия вид.
        (5) (Нова с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Задължава се Кметът на
Община Пловдив веднъж годишно да представя пред Общински съвет - гр. Пловдив
отчет за констатираните нарушения и актовете, съставени от длъжностните лица,
определени от него.
        Чл. 81. (Предишен чл. 40, изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при
извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу квитанция
глоба в размер на 10 (десет) лева.
        Чл. 82. (Предишен чл. 41 с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм. с
Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) На длъжностните лица, на които е възложено
установяване на нарушения на наредбата, за неизпълнение на произтичащите от
това задължения се налага глоба в размер от 50 до 100 лв.
        Чл. 83. (Предишен чл. 42 с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
Независимо от административно наказателната отговорност по тази наредба,
нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните
последици от извършеното от тях нарушение.
        Чл. 84. (Предишен чл. 43 с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
        (1) Наказателните постановления подлежат на обжалване пред Районен съд
- Пловдив.
        Чл. 85. (Предишен чл. 44 с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) Освен
глобите нарушителите заплащат и разходите, свързани с установяване и
отстраняване на нарушенията.
        Чл. 86. (Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) При неспазване на
чл. 70; чл. 71, ал. 1; чл. 72, ал. 1 и чл. 73 се налага глоба в удвоен размер
от определената от районната администрация тарифа на унищожената растителност
според Таблицата за оценяване на декоративна паркова и улична растителност на
територията на Община Пловдив, приета с Решение № 82, взето с Протокол № 7 от
12.04.2001 г. на Общински съвет - Пловдив.
        Чл. 87. (Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) За случаи на
административни нарушения по чл. 67, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 7, установени при
извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу квитанция
глоба в размер на 10 (десет) лева.
        Чл. 88. (Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Лицата, които
отказват да се легитимират, с което осуетяват извършването на проверка от
контролните органи по чл. 1, ал. 2 за нарушения на изискванията на тази
Наредба, могат да бъдат отвеждани от служители на РДВР - Пловдив за снемане на
личните данни в РПУ на МВР.
        Чл. 89. (Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Който не допусне
длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не
предостави на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване
на проверката, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.

       
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        (Нови с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)

        § 1. (Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.) "Озеленени площи" по
смисъла на тази наредба са площите, включени в Зелената система на град
Пловдив, независимо от тяхната собственост, а именно: паркове, градини, улично
озеленяване, озеленените пространства на хълмовете на града и около р. Марица,
озеленени междублокови пространства, озеленени площи между жилищните блокове и
улиците, лесопаркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми,
защитни насаждения, както и насаждения в имотите за жилищни, обществени,
складови, производствени и спортни сгради и комплекси.

       
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        § 1. Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация и влиза в сила от 01.06.2000 г. и се
публикува в два местни ежедневника.
        § 2. Наредбата е приета с Решение № 156, взето с Протокол № 17 от
18.05.2000 г. на Общинския съвет - Пловдив.
        § 3. (Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) Действието на чл. 15б
влиза в сила от 01.07.2006 г.
        § 4. (Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.) В срок до 30.07.2006 г.
общинската и районни администрации да съобразят издадените вече разрешения и
други документи с новите изменения и допълнения на Наредба № 1.

                                 Т А Б Л И Ц А

        (Доп. с Р. № 102, Пр. № 9 от 19.04.2001 г., Р. № 414, Пр. № 21
             от 19.09.2002 г., изм. и доп. с Р. № 431, Пр. № 21 от
            19.09.2002 г., Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г., доп.
                     с Р. № 94, Пр. № 6 от 13.04.2006 г.)

                     за размера на глобите по Наредба № 1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
      По член      ¦Долна граница¦Горна граница ¦    При повторно нарушение
                   ¦    (лв.)    ¦    (лв.)     ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чл. 3              ¦     50      ¦      100     ¦               100-500
Чл. 4, ал. 1, т. 1 ¦     25      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 4, ал. 1, т. 2 ¦     50      ¦      100     ¦               100-500
Чл. 4, ал. 1, т. 3 ¦    100      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 4, ал. 1, т. 4 ¦    100      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 4, ал. 1, т. 5 ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 4, ал. 1, т. 6 ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 4, ал. 1, т. 7 ¦    100      ¦      200     ¦               200-500
(Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 4, ал. 1,      ¦    100      ¦      200     ¦               200-500
т. 8.1             ¦             ¦              ¦       и отнемане на
                   ¦             ¦              ¦       разрешение за удължено
                   ¦             ¦              ¦       работно време,
                   ¦             ¦              ¦       разрешение за продажба
                   ¦             ¦              ¦       на тютюн и тютюневи
                   ¦             ¦              ¦       изделия, и разрешение
                   ¦             ¦              ¦       за търговия с продукти
                   ¦             ¦              ¦       от грозде, спирт,
                   ¦             ¦              ¦       дестилати и спиртни
                   ¦             ¦              ¦       напитки
(Нов с Р. № 94, Пр. № 6 от 13.04.2006 г.)
Чл. 4, ал. 1,      ¦     50      ¦      400     ¦               400-500
т. 8.3             ¦             ¦              ¦
(Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 4, ал. 1, т. 9 ¦    100      ¦      200     ¦               200-400
Чл. 4, ал. 1, т. 10¦     50      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 4, ал. 1, т. 11¦     20      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 4, ал. 1, т. 12¦     50      ¦      200     ¦               300-500
Чл. 4, ал. 1, т. 13¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 4, ал. 1, т. 14¦    300      ¦      400     ¦               400-500
Чл. 4, ал. 1, т. 15¦     25      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 4, ал. 1, т. 16¦     25      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 4, ал. 1, т. 17¦    100      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 4, ал. 1, т. 18¦    200      ¦      500     ¦       Отнемане на лиценза
(Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 4, ал. 1, т. 20¦    200      ¦      400     ¦               400-500
                   ¦             ¦              ¦       и отнемане на
                   ¦             ¦              ¦       разрешение за поставяне
                   ¦             ¦              ¦       на временно
                   ¦             ¦              ¦       преместваемо
                   ¦             ¦              ¦       съоръжение, разрешение
                   ¦             ¦              ¦       за удължено работно
                   ¦             ¦              ¦       време, разрешение за
                   ¦             ¦              ¦       продажба на тютюн и
                   ¦             ¦              ¦       тютюневи изделия, и
                   ¦             ¦              ¦       разрешение за търговия
                   ¦             ¦              ¦       с продукти от грозде,
                   ¦             ¦              ¦       спирт, дестилати и
                   ¦             ¦              ¦       спиртни напитки
(Нов с Р. № 102, Пр. № 9 от 19.04.2001 г., изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от
23.02.2006 г.)
Чл. 4, ал. 1, т. 21¦    300      ¦      400     ¦               400-500
                   ¦             ¦              ¦       и отнемане на
                   ¦             ¦              ¦       разрешение за удължено
                   ¦             ¦              ¦       работно време,
                   ¦             ¦              ¦       разрешение за продажба
                   ¦             ¦              ¦       на тютюн и тютюневи
                   ¦             ¦              ¦       изделия, и разрешение
                   ¦             ¦              ¦       за търговия с продукти
                   ¦             ¦              ¦       от грозде, спирт,
                   ¦             ¦              ¦       дестилати и спиртни
                   ¦             ¦              ¦       напитки
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 4, ал. 1, т. 22¦    300      ¦      400     ¦               400-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 4, ал. 1, т. 23¦    300      ¦      400     ¦               400-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 4, ал. 1, т. 24¦    300      ¦      400     ¦               400-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 4, ал. 1, т. 25¦    100      ¦      200     ¦               200-300
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 4, ал. 1, т. 26¦     20      ¦      100     ¦               100-300
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 4, ал. 1, т. 27¦    200      ¦      300     ¦               300-500
(Нов с Р. № 414, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм., Р. № 32, Пр. № 3 от
23.02.2006 г.)
Чл. 4, ал. 2       ¦    300      ¦      400     ¦               400-500
Чл. 5, т. 1        ¦    100      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 6, т. 1        ¦     50      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 6, т. 2        ¦     50      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 6, т. 3        ¦     20      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 6, т. 4        ¦     20      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 6, т. 5        ¦     50      ¦      100     ¦               100-500
Чл. 6, т. 6        ¦     20      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 6, т. 7        ¦     20      ¦       50     ¦               100-200
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 6, т. 8        ¦     20      ¦       50     ¦                50-200
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 6, т. 9        ¦     20      ¦       50     ¦                50-200
Чл. 7, ал. 1       ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 7, ал. 2       ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 9, т. 1        ¦    100      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 9, т. 2        ¦     25      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 9, т. 3        ¦     25      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 10, ал. 1      ¦    100      ¦      200     ¦       Отнемане на правото на
                   ¦             ¦              ¦       дейност за 1 г.
Чл. 10, ал. 2      ¦    100      ¦      200     ¦       Отнемане на правото на
                   ¦             ¦              ¦       дейност за 1 г.
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 10, ал. 5      ¦    100      ¦      300     ¦               300-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 10, ал. 6      ¦    200      ¦      400     ¦               400-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 10, ал. 7      ¦    100      ¦      300     ¦               300-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 10, ал. 8      ¦    200      ¦      400     ¦               400-500
                   ¦             ¦              ¦       и отнемане на
                   ¦             ¦              ¦       разрешение за удължено
                   ¦             ¦              ¦       работно време
Чл. 11, ал. 1      ¦    100      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 11, ал. 2      ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 11, ал. 3      ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 11, ал. 4      ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 11, ал. 5      ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 11, ал. 6      ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 12             ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 13, ал. 1      ¦     50      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 13, ал. 2      ¦    100      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 14             ¦     10      ¦       50     ¦                50-100
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 14а            ¦    100      ¦      200     ¦               200-400
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 15, т. 1       ¦    100      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 15, т. 2       ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
(Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
Чл. 15, т. 3       ¦    300      ¦      400     ¦               400-500
Чл. 15, т. 4       ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 15, т. 5       ¦    100      ¦      400     ¦               400-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 15, т. 6       ¦    100      ¦      400     ¦               400-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 15, т. 7       ¦    100      ¦      200     ¦               200-400
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 15а, ал. 1     ¦    200      ¦      400     ¦               400-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 15а, ал. 3     ¦    200      ¦      400     ¦               400-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 15б            ¦    100      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 16, ал. 1      ¦     25      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 16, ал. 2      ¦     25      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 16, ал. 3      ¦     25      ¦       50     ¦                50-100
Чл. 17             ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 18, ал. 1      ¦    300      ¦      400     ¦               400-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 18, ал. 2      ¦    300      ¦      400     ¦               400-500
Чл. 19, ал. 1      ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 19, ал. 2      ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
(Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
Чл. 19, ал. 3      ¦    200      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 20             ¦    300      ¦      400     ¦               400-500
Чл. 21             ¦    300      ¦      400     ¦               400-500
(Чл. 22, ал. 1, т. 1-4 отм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
(Чл. 22, ал. 2, т. 1-3 зал. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
(Чл. 22, ал. 3, отм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 22, ал. 4      ¦     50      ¦      100     ¦               100-200
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 22, ал. 6      ¦     50      ¦      100     ¦               100-200
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 23, ал. 1, т. 1¦     50      ¦      200     ¦               200-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 23, ал. 1, т. 2¦     50      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 23, ал. 2      ¦     50      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 23, ал. 3      ¦     50      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 23, ал. 4      ¦     50      ¦      200     ¦               200-500
(Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
Чл. 23, ал. 5      ¦     50      ¦      200     ¦               200-500
(Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
Чл. 23, ал. 6      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 23, ал. 7      ¦     50      ¦      100     ¦               100-200
(Чл. 24, ал. 1 отм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 24, ал. 2      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 24, ал. 2, т. 1¦     50      ¦       70     ¦                70-100
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 24, ал. 2, т. 2¦     50      ¦       70     ¦                70-100
Чл. 24, ал. 3      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
(Чл. 24, ал. 5 отм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 25, ал. 1      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 25, ал. 2, т. 1¦     50      ¦      150     ¦               150-300
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 25, ал. 2, т. 2¦     50      ¦       70     ¦                70-100
Чл. 25, ал. 3      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
Чл. 25, ал. 4      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
Чл. 25, ал. 5      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
Чл. 25, ал. 6      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
Чл. 25, ал. 7      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
(Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
Чл. 25, ал. 8      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
(Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
Чл. 25, ал. 9      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
Чл. 26             ¦     50      ¦       60     ¦                60-70
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 26, ал. 4      ¦    100      ¦      200     ¦               200-500
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 26, ал. 5      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 26, ал. 7      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 26, ал. 8      ¦     50      ¦       70     ¦                70-100
Чл. 27, ал. 1      ¦     50      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 27, ал. 2      ¦     50      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 27, ал. 3      ¦     50      ¦      200     ¦               200-300
Чл. 27, ал. 4      ¦     50      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 27, ал. 5      ¦     50      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 28, ал. 2, т. 2¦     50      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 28, ал. 2, т. 3¦     50      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 28, ал. 2, т. 4¦     50      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 28, ал. 2, т. 5¦     50      ¦      100     ¦               100-200
(Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
Чл. 28, ал. 2, т. 8¦     50      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 28, ал. 3, т. 1¦     50      ¦      100     ¦               100-150
Чл. 28, ал. 3, т. 2¦     50      ¦      100     ¦               100-150
Чл. 28, ал. 3, т. 3¦     50      ¦      100     ¦               100-150
Чл. 28, ал. 3, т. 4¦     50      ¦      100     ¦               100-150
Чл. 29, ал. 1, т. 1¦     50      ¦      100     ¦               100-150
т. 2               ¦     50      ¦      100     ¦               100-150
т. 3               ¦     50      ¦      100     ¦               100-150
т. 4               ¦     50      ¦      100     ¦               100-150
(Нов с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г., изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от
2302.2006 г.)
Чл. 29, ал. 3      ¦    200      ¦      400     ¦               400-500
(Чл. 30, ал. 1-2 отм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
(Изм. с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 31             ¦    100      ¦      200     ¦               200-400
Чл. 32, т. 1       ¦     50      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 32, т. 2       ¦     50      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 32, т. 3       ¦     50      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 32, т. 4       ¦     50      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 33             ¦    100      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 34, ал. 1, т. 1¦     10      ¦       30     ¦                30-500
Чл. 34, ал. 1, т. 2¦     30      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 34, ал. 1, т. 3¦     30      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 34, ал. 1, т. 4¦     10      ¦       30     ¦                30-50
Чл. 34, ал. 1, т. 5¦     10      ¦       30     ¦                30-50
(Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
Чл. 34, ал. 1, т. 6¦     50      ¦      100     ¦               100-200
Чл. 34, ал. 1, т. 7¦     30      ¦       60     ¦                60-100
Чл. 34, ал. 1, т. 8¦     50      ¦      300     ¦               300-500
Чл. 34, ал. 1, т. 9¦     50      ¦      200     ¦               200-300
(Изм. с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)
Чл. 34, ал. 1,     ¦    100      ¦      200     ¦               200-500
т. 10              ¦             ¦              ¦
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 34, ал. 1,     ¦     50      ¦      100     ¦               100-200
т. 10.1            ¦             ¦              ¦
Чл. 34, ал. 1,     ¦     50      ¦      100     ¦               100-200
т. 11              ¦             ¦              ¦
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 34, ал. 1,     ¦     50      ¦      100     ¦               100-200
т. 12              ¦             ¦              ¦
(Нов с Р. № 32, Пр. № 3 от 23.02.2006 г.)
Чл. 34, ал. 1,     ¦     50      ¦      100     ¦               100-200
т. 13              ¦             ¦              ¦
Чл. 35, т. 1       ¦     20      ¦       30     ¦                30-50
Чл. 35, т. 2       ¦    100      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 35, т. 3       ¦    100      ¦      200     ¦               200-500
Чл. 36             ¦     50      ¦      200     ¦               200-500
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

                                                                 Приложение № 1
                                                                     към чл. 69

                 (Ново с Р. № 431, Пр. № 21 от 19.09.2002 г.)

              Нормативни изисквания за отстояние на декоративната
                 растителност от проводи, съоръжения и сгради

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                                                          ¦Минимални разстояния
                    Вид на съоръжението                   ¦от стъблото в метри
                                                          Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                                                          ¦ дървета  ¦ храсти
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 1. До външни стени на сгради и съоръжения                      5,0     1,5
 2. От бордюри на тротоари и паркови алеи                       0,7     0,5
 3. От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни ивици        2,0     1,0
    и основи на канавки
 4. От основата и ръбовете на откоси и тераси                   1,0     0,5
 5. От стълбовете на осветителни мрежи и естакади               4,0      -
 6. От основата и ръбовете на подпорни стени                    3,0     1,0
 7. От стените на канализационни, газопроводни и                2,0     1,0
    топлопроводни тръби
 8. От стените на проходими и непроходими инсталационни         1,0      -
    колектори
 9. От високопроводи и дренажи                                  1,0      -
10. От подземни електрокабели до 2,5 KV                         2,0     0,7
11. От подземни електрокабели над 2,5 KV                        3,0     2,0
12. От слаботокови кабели                                       1,5     0,7
13. От горната част на подземни колектори до повърхността       1,0     0,5
    на почвата
14. От надземни улични линии - слаботокови и проводници с       1,25     -
    ниско напрежение до короната на дърветата
15. От регулационни линии на съседни парцели:
    - ниска растителност                                        1,2      -
    - средновисоки видове дървета                               1,8      -
    - високи видове дървета                                     3,0      -
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

        З А Б Е Л Е Ж К А: Изискванията за отстояние на декоративната
растителност от въздушни електропроводи се определят от Правилника за
устройство на електропреносими мрежи.07.09.2008г.Последни новини
28.10 Исторически поврат в отношението към котките и кучетата в Европа

29.06 Ново зверство: обесиха куче в София

28.06 В Сърбия се очаква от есента Зоополиция

02.06 Официално откриване на Централна ветеринарна клиника в София

17.05 Кинолози внасят отворено писмо до Столична община

Последни ресурси
19.11 Пътеводител на добрия стопанин - брошура

23.10 Какво да направя, ако стана свидетел на жестокост към животно

14.10 Безплодие при кучето

14.10 Контрацептиви за животните

26.08 Още нещо за паразитите, противопаразитните лекарства и нуждата от навременно обезпаразитяване

Новости на сайта
27.09 "Пауза" на www.PARK4Pets.com

12.08 Раздел "Обяви" вече работи официално, съотвено и регистрцията на нови потребители!

14.08 Park4Pets в Гугъл

Park4Pets © 2008