Park4Pets
Влез · Регистрирай се  
Последни събития
21.12 Купете красивият благотворителен календар на dailapa.dog.bg

13.12 Благотворителен календар в помощ на децата с онкологични заболявания

01.10 Две събития по повод четвърти октомври - световен ден за защита на животните

13.07 Съвместна пресконференция на тема: Защо Комисията по правни въпроси в НС отново не прие законопроектите за инкриминиране на особената жестокост към животните в България?

28.06 До края на седмицата „Четири лапи” ще кастрират бездомни животни в Златоград

Последна обява
Тип: Подарявам
Категория: Куче
Заглавие: Плюшената Бони търси стопани
Пол: Момиче

Приятели

Velvet Heart kennel - Chinese Shar-Pei

dog.bg форум

БЕЗДОМ.инфо

Първи Български Зоопортал

Български Нюфаундленд Клуб "ТОП НЮФ"

Сдружение "Приятели на котката"

  Ресурси > Закони, наредби и правна помощ > Столична Община > НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община

НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

чл. 22 ЗМСМА, чл. 16 - 17 ЗЖ, чл. 123, чл. 126 ППЗВМД

Наредбата е приета с Решение № 5 по Протокол № 46/18.12.2002 г. на Столичния общински съвет и изменена и допълнена с Решение № 315 по Протокол № 57 / 07.08.2003г.


Раздел I
Общи положения

 Чл. 1.  Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни домашни любимци и селскостопански животни на територията на Столична община, както и взаимоотношенията между общинската администрация, РВМС, неправителствените природозащитни организации (НПО) и собствениците на животни.


 Раздел II
 Отглеждане на животни домашни любимци

 Чл. 2.  Принципи на отглеждане на животни домашни любимци:
 (1) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е отговорен за неговото здравословно състояние.
 (2) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:
 1.  Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите физиологични нужди.
 2.  Да му осигурява необходимото пространство и движение.
 3.  Да осъществява контрол върху поведението на животното извън дома си.
 4.  Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване.
 (3) Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако:
 1.  Условията, посочени в ал. 2 от този член, не са изпълнени;
 2.  Въпреки създадените условия по ал. 2, животното не може да се приспособи към тях.
 (4) При постъпване на писмен сигнал за наличие на случаи, посочени в ал. 3, т. 1 или 2, длъжностно лице от отдел “Екология” към районната администрация със съдействието на представител на НПО извършват съвместна проверка, която задължително завършва с изготвянето на писмени предписания до собственика за преодоляване на пропуските при отглеждането на домашния любимец.
(5) Когато собственикът не изпълни предписанията по ал. 4, домашният любимец се включва в осиновителни програми, провеждани от НПО за осигуряването му с нов дом.

 Чл. 3.  (1) Придобиването на животно домашен любимец се удостоверява:
 1.  С договор за покупко-продажба от търговски обект, лицензиран, респективно нелицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица.
 2.  С договор за дарение от лицензиран развъждач, респективно нелицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица.
 3.  С набора митнически документи при внос от чужбина.
 4.  Посредством регистрационните документи при придобиване на безстопанствено животно от улицата.
 (2) Забранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 год. без писмено съгласие на родителите или настойниците им.
 (3) Регистрация на животни домашни любимци:
 1.  Собствениците на домашни кучета ги регистрират в РВМС или лицензиран ветеринарен лекар по реда на чл. 122 от ППЗВМД.
 2. При регистрация на кучета, които имат ветеринарномедицински паспорт със снимка на животното и отбелязани медицински мероприятия от ветеринарен лекар, номерът на получения идентификационен медальон се вписва в паспорта от длъжностното лице.
 3. Срокът за регистрация е 14 дни и започва да тече от момента, когато кучето навърши шестмесечна възраст, или от датата на придобиването, ако се придобива куче над 6 месеца.
 4.  В отделите по екология към районите се създават регистри на домашни кучета.  В тях се отбелязват име, ЕГН и адрес на собственика, вид и порода на животното домашен любимец, както и неговите индивидуални идентификационни данни.
 5. Информацията в регистъра на районите се попълва въз основа на подадените в РВМС и лицензираните ветеринарни лекари данни за регистрираните при тях кучета по служебен път и се актуализира на всяко тримесечие.

Чл. 4.  Правила за отглеждане и развъждане на животни домашни любимци.
 (1) Всеки собственик е длъжен:
 1.  да осигури поведение на домашния любимец, безопасно за живота и здравето на гражданите;
 2.  да отглежда домашния любимец при условия и по начин, които не формират агресивно поведение;
 3.  да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго;
 (2) Забранява се отглеждането на животни домашни любимци:
 1.  На открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост.
 2.  В общите части на сградите в режим на етажна собственост.
 (3) При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да ляга в цялата си дължина.
 Ако движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, размерите на ограденото пространство задължително са:
 - за кучета с височина до 50 см - 6 кв. м;
 - за кучета с височина над 50 см - 9 кв. м.
 И в двата случая късата страна на ограденото пространство не трябва да е по-малка от две дължини на кучето или два метра.
 За всяко друго допълнително куче, държано в същото оградено пространство, се осигурява допълнително подова повърхност, съгласно горните изисквания.
 Височината на ограждането се оразмерява така, че изправеното куче да не достига горното ограничение с предните лапи или да не е по-малка от:
 - за кучета с височина до 50 см - 1,6 м;
 - за кучета с височина над 50 см - 2,0 м.
 (4) Собствениците на животни домашни любимци, които ги използват за размножаване, са длъжни:
 1.  Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката;
 2.  Да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животното.
 3.  При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата.
 4.  Да осигури на отгледаните новородени животни домашни любимци дом и стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите.
 5.  При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение.
 6.  Да предаде в общински изолатор или приют за животни новоотгледани животни домашни любимци, на които не са осигурени дом и собственик.

 Чл. 5.  (1) При присъствие на животно домашен любимец на обществено място собственикът е длъжен:
 1.  Да не оставя животното домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.
 2.  Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно домашен любимец с други животни и хора.
 3.  Да не използва животното домашен любимец за комерсиални цели - просия, фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др.
 4.  Да носи със себе си регистрационните документи - ветеринарномедицински паспорт за бозайниците, а за кучетата и идентификационен медальон.
 5.  Да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец.
 (2) Забранено е разхождането на животни:
 1.  На територията на детски градини и училища.
 2.  На територията на здравни заведения.
 3.  На територията на детски площадки.
 4.  На територията на градските паркове и градини за времето от 9,00 до 18,00 часа.  Тази забрана не се отнася за местата, специално определени за целта със заповед от кмета на района.
 (3) Собственикът на куче е длъжен:
 1.  Да води кучето винаги и навсякъде само на повод и с намордник, ако е агресивно.
 2.  Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на неизбежна самоотбрана.
 3.  При пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето на къс повод и с намордник или в транспортен кафез.
 (4) На лица под 14 год. не се разрешава да водят кучета от едри породи на обществени места.
 Чл. 6.  (1) Правила за функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на животни домашни любимци:
 1.  Хотелите за животни домашни любимци, училищата за дресура и частните приюти за животни домашни любимци се регистрират в РВМС, съгласно чл. 126 от Правилника за приложение на ЗВМД и в търговските регистри към районите.
 2.  Настаняването на животни домашни любимци в обектите по ал. 1 става при условия, непротиворечащи на чл. 123 от Правилника за приложение на ЗВМД.
 3.  Забранено е функционирането на обекти по ал. 1 в жилищата на граждани в режим на етажна собственост.
 4.  Дресьорите на кучета трябва да притежават документ за правоспособност.


Раздел III
Селскостопански животни

Чл. 7.  Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове, се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания.  Помещенията за отглеждането на животни трябва да отстоят на три метра от оградата и на десет метра от жилищата на съседите.

Чл. 8.  Стопаните на селскостопански животни осигуряват места в своя двор за временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор). Допуска се депонирането на тора да се извършва и на собствени на домакинството места, отстоящи на повече от 300 метра извън населеното място.

Чл. 9.  (1) Собствениците, които притежават временно или постоянно селскостопански животни, са длъжни да ги регистрират в районите и в РВМС в срок от седем работни дни от придобиването им.
 (2) Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от болка и страдание и да не ги изоставят.

Чл. 10.  Придвижване на селскостопански животни на територията на Столична община става само по маршрути, определени от районните общински администрации.

Чл. 11.  Животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на ЗВМД, ППЗВМД, Наредбата на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ, бр. 46/1992 г., изм. и доп., бр. 46/1994 г. и бр. 89 от 1996 г.) и на чл. 16 и чл. 17 от Закона за животновъдството (ДВ, бр. 65 от 2000 г.).

Чл. 12.  Забранява се пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства, сметоразтоварища и на местата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни органи.

Чл. 13.  Кметовете на съответните населени места и райони определят със заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на стопаните на селскостопанските животни.


 Раздел IV
 Административно-наказателни разпоредби


Чл. 14.  (1) Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на СО, кметовете на райони и населени места, упълномощените от тях длъжностни лица и Столичният инспекторат.
 (2) Неправитлствените природозащитни организации (НПО) съдействат на органите по ал. 1 при осъществяване на контролните им правомощия.

Чл. 15.  Контролните органи по чл. 14 извършват проверка само на писмени сигнали за нарушения по смисъла на настоящата Наредба.  Проверките се извършват съгласно чл. 7 на Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (ДВ, бр. 52/1980 г., изм., бр. 68/1988 г. и бр. 55/2000 г.).

Чл. 16.  (1) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите се налагат глоби от 20 лв., а при повторни нарушения до 200 лева.
 (2) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл. 17.  При установяване на нерегистрирано животно, съгласно чл. 3 (3), собственикът се глобява от районната администрация със сумата по чл. 16, ал. 1, като му се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок.

Чл. 18.  При подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от инспектор от районната администрация и представител на НПО.  При доказани данни за агресивно поведение на куче на обществено място на собственика се налага глоба съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящата наредба.

Чл. 19.  При подадени писмени сигнали за агресивно куче на неизвестен адрес на отглеждане районната администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса на собственика към РВМС и Районното управление на полицията.  При установяване на адреса се процедира по реда на чл. 18.

Чл. 20.  Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления са извършва по реда на ЗАНН.

Раздел V
Преходни и заключителни разпоредби


 1.  Настоящата наредба се издава на основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси, Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Правилника за приложение на ЗВМД (ППЗВМД) и Закона за животновъдството.
 2.  Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Столична община и кметовете на районите на територията на София.
 Допълнителни разпоредби
 § 1.  По смисъла на наредбата:
 - "идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни и регистрационни данни;
 - "животно домашен любимец" е всяко животно, отглеждано или предназначено да бъде отглеждано от човека в неговия дом за удоволствие или като компаньон;
 - "отглеждане и развъждане с търговска цел" е отглеждане и развъждане със стопанска цел;
 - "търговия с животни домашни любимци" са всички сделки, извършвани редовно със стопанска цел, включващи прехвърляне на правото на собственост върху тези животни;
 - "приют за животни домашни любимци" е обект с нетърговска цел, където могат да бъдат държани голям брой животни.  Когато това не противоречи на нормативните документи, в обекта могат да бъдат настанявани и скитащи животни;
 - "хотел за животни домашни любимци" е обект с търговска цел за временно настаняване на животни;
 - "училище за животни домашни любимци" е обект с търговска цел за временен престой на животни с цел дресура;
 - "скитащо животно" е всяко животно домашен любимец, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под контрола или под прекия надзор на собственик или гледач.
 - "агресивно куче" е:
 а) куче, отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността, респективно кучета, при които се предполага завишено в противоестествена степен желание за нападение, готовност за борба и злоба;
 б) куче, доказало се като хапещо;
 в) куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански животни (това не се отнася за ловни кучета, които преследват дивеч по време на официален ловен излет);
 г) куче, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин;
 д) куче, хапало нееднократно без провокация и необходимост от защита при нападение;
 е) куче, хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове на подчинение (типични за вида);
 - кучето "не е агресивно", ако е хапало при самозащита или защита на стопанина (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента);
 - "селскостопански животни" са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди).
 § 2.  Тази наредба влиза в сила три месеца след приемането й от Столичен общински съвет.
 § 3.  В срок от един месец, считан от влизането в сила на измененията и допълненията в Наредбата, неправителствените природозащитни организации представят списък на районните кметове с данните на лицата за контакти с тях, относно съдействието на НПО за ефективното изпълнение на настоящата Наредба.
 § 4.  Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила от приемането им от СОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Ант. Николов12.08.2008г.Последни новини
28.10 Исторически поврат в отношението към котките и кучетата в Европа

29.06 Ново зверство: обесиха куче в София

28.06 В Сърбия се очаква от есента Зоополиция

02.06 Официално откриване на Централна ветеринарна клиника в София

17.05 Кинолози внасят отворено писмо до Столична община

Последни ресурси
19.11 Пътеводител на добрия стопанин - брошура

23.10 Какво да направя, ако стана свидетел на жестокост към животно

14.10 Безплодие при кучето

14.10 Контрацептиви за животните

26.08 Още нещо за паразитите, противопаразитните лекарства и нуждата от навременно обезпаразитяване

Новости на сайта
27.09 "Пауза" на www.PARK4Pets.com

12.08 Раздел "Обяви" вече работи официално, съотвено и регистрцията на нови потребители!

14.08 Park4Pets в Гугъл

Park4Pets © 2008